15 marca 2017r. obchodzić będziemy Światowy Dzień Konsumenta. W tym roku Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej po raz czwarty przyzna przedsiębiorcom Certyfikat „Przedsiębiorca przyjazny konsumentom”. Certyfikat ten ma na celu wyróżnienie i jednocześnie podziękowanie tym przedsiębiorcom, którzy mają wolę polubownego rozstrzygania spraw z konsumentami i aktywnie uczestniczą w organizowanych przez Inspekcję Handlową mediacjach i w rozprawach przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim.  

Pozasądowe procedury rozstrzygania sporów zajmują znaczące miejsce wśród innych procedur prawnych służących rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Bez wątpienia wpływ na to mają podstawowe cechy tych procedur: dostępność, prostota i praktycznie brak kosztów. Na taki sposób bezpłatnego rozstrzygania sporu muszą zgodzić się wszyscy uczestnicy. W mediacji nie ma przegranych, wypracowane porozumienie jest sukcesem obu stron przy zachowaniu dobrych relacji. W przypadku sądownictwa polubownego,  jeśli obie strony wyrażą na to zgodę, istnieje możliwość zakończenia sporu ugodą, a w ostateczności wyrokiem. 

Wyróżnieni certyfikatami przedsiębiorcy należą do grona tych przedsiębiorców, którzy doskonale te idee znają i dzięki temu konsumenci mają możliwość skorzystania z polubownych procedur.

W bieżącym roku certyfikaty otrzyma 10 przedsiębiorców.

 

 Beata Manios - rzecznik Inspekcji Handlowej  w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36