Przedmiotem sporu był materac, który powódka wybrała z oferty handlowej pozwanego. Przedmiotowy materac o wymiarach wybranych przez powódkę nie był fabrycznie zapakowany. Powódka mogła zapoznać się z właściwościami takiego materaca, jednak o innych wymiarach (wystawiony na hali sprzedażowej). Powódka zdecydowała się na zakup materaca bez jego oglądania.

Na poczet zawartej umowy powódka wpłaciła zaliczkę w kwocie 250,00 złotych. Materac miał być do powódki dostarczony. Następnego dnia jednak powódka stwierdziła, że nie jest zainteresowana zakupem „kota w worku”, tzn. materaca, którego nie mogła zobaczyć, dotknąć, wypróbować. Pozwany uznał jednak, że umowa została zawarta i nie ma możliwości zwrotu zaliczki za przedmiotowy materac, a nadto z uwagi na to, że był to produkt w promocji, stracił możliwość jego sprzedaży w takiej cenie, za jaką zakupiła go powódka. Podczas rozprawy powódka dowodziła, że miała prawo odstąpić od umowy, ponieważ materac nie został do niej jeszcze dostarczony. Nadto podniosła, że pozwany w pierwszej wersji zgodził się na rezygnację powódki z zakupu materaca, pod warunkiem jednak, że powódka wybierze sobie z jego oferty handlowej inny towar w cenie wpłaconej uprzednio zaliczki. Powódka dowodziła jednak, że w konsekwencji ta ugoda nie doszła do skutku, bo pozwany rozmyślił się w kwestii polubownego zakończenia sporu. Pozwany z kolei dowodził, iż zakup materaca został dokonany w sprzedaży bezpośredniej. Materac dostępny był od ręki, fabrycznie zapakowany ze względów higienicznych, powódka wpłaciła zaliczkę, a pozostałą kwotę miała zapłacić w momencie dostawy. Pozwany wyjaśniał, że na sali sprzedażowej powódka mogła dokładnie obejrzeć identyczny materac, o takich samych właściwościach, tyle że innego wymiaru. Dlatego tez pozwany uznał, iż brak jest podstaw prawnych do umożliwienia powódce odstąpienia od umowy sprzedaży. Niezależnie od powyższego pozwany wskazał, iż propozycja polubownego zakończenia sporu z powódka jest nadal aktualna i wbrew twierdzeniom powódki nigdy się z niej nie wycofał i powódka nadal może dokonać wyboru innego towaru z oferty pozwanego. Po wyjaśnieniu wszystkich okoliczności sprawy, strony uzgodniły treść ugody i sprawa została zakończona polubownie poprzez zawarcie ugody sądowej. Wobec zawarcia przez strony ugody sądowej, Sąd postępowanie umorzył.