Liczne skargi ze strony konsumentów na nieuczciwe przewozy taksówkami spowodowały podjęcie wspólnych działań kontrolnych przez Inspekcję Handlową w Szczecinie, Inspekcję Transportu Drogowego w Szczecinie, Policję oraz Urząd Miasta Szczecin.

Połączenie sił kilku instytucji pozwoliło na przeprowadzenie 78 kontroli w szerszym zakresie - każda z instytucji prowadziła kontrole zgodnie ze swoimi kompetencjami. Kontrole przeprowadzono w dniu 29.10.2012r. w dwóch turach, tj. w godzinach porannych na trasie Dworzec Główny PKP w Szczecinie - Centrum Handlowe „MOLO”/TESCO oraz w godzinach popołudniowych na trasie centrum miasta - MAKRO/CASTORAMA. Na wybór terminu przeprowadzonej akcji kontrolnej wpływ miało zbliżające się święto Wszystkich Świętych.

Inspekcja Handlowa dokonała przejazdów kontrolnych w celu zweryfikowania rzetelności pobieranych należności za przejazd, a także sprawdziła prawidłowość uwidaczniania cenników m.in. z godnie z uchwałą Rady Miasta Szczecina. Inspektorzy występując w charakterze klientów zamówili przejazd na określonej trasie. Po zakończeniu przejazdu, zapłaceniu należności za wykonaną usługę inspektorzy ujawnili się i przystąpili do rozliczania zakupu kontrolnego porównując stawki widniejące na paragonie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Inspekcja Transportu Drogowego przeprowadziła kontrolę uprawnień transportowych (licencja- sprawdzenie terminu ważności dokumentu, weryfikacja określonego w licencji obszaru i pojazdu), kontrolę dokumentów kierowcy i pojazdu (prawo jazdy, dowód rejestracyjny, potwierdzenie zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC), kontrolę stanu technicznego pojazdu, kontrolę taksometru i jego świadectwa legalizacji oraz kontrolę oznakowania pojazdu.

Urząd Miasta Szczecin, jako wydający licencję, weryfikował prawidłowość oznakowania pojazdów w odniesieniu do Uchwały Rady Miasta Szczecina XLI/773/05 z dnia 20.06.2005r. oraz pełnił funkcję doradczą w zakresie dokumentacji związanej z działalnością polegającą na przewozie osób taksówkami.

Policja natomiast przeprowadziła kontrole w zakresie obowiązujących przepisów drogowych oraz asystowała przy przeprowadzonych przez inspekcje czynnościach kontrolnych. 

Przeprowadzone kontrole wykazały co następuje:

  • w jednym przypadku przedsiębiorca doliczał dodatkową opłatę poza opłatami określonymi w uchwale Rady Miasta Szczecina (skierowany zostanie wniosek do sądu z art. 138 Kodeksu wykroczeń),
  • w jednym przypadku brak było uwidocznienia cennika za co został nałożony mandat karny,
  • w jednym przypadku przedsiębiorca wykonywał działalność niezgodnie z licencją, tzn. poruszał się pojazdem innym niż określony w licencji (licencja na wykonywanie działalności transportu drogowego taksówką udzielana jest na określony pojazd i obszar)- wiąże się to z karą w wysokości 2000zł nakładanej w toku postepowania administracyjnego,
  • zatrzymano 3 dowody rejestracyjne z uwagi na brak ważnego badania okresowego,
  • nałożono 2 mandaty za brak pasów bezpieczeństwa, przekroczenie dozwolonej prędkości o 23km/h w obszarze zabudowanym,
  • pouczono 12 kierujących za braki w oznakowaniu zewnętrznym pojazdu oraz upłynięcie terminu ważności środków opatrunkowych w apteczkach samochodowych,