Dokonywanie zakupów na odległość (np. przez internet, oferta z katalogu) jest coraz bardziej popularne. Taka forma zakupów pozwala nabyć towar bez wychodzenia z domu, oszczędzając nasz czas oraz niejednokrotnie pieniądze. Mamy także możliwość porównać oferty różnych przedsiębiorców w jednym miejscu.

Uregulowania dotyczące umów zawieranych na odległość znajdują się w ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012r., poz. 1225).

Umowa ma charakter transakcji dokonanej na odległość jeżeli jest zawarta przez przedsiębiorcę:

  • z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron,
  • przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności drukowanego lub elektronicznego formularza zamówienia, listu seryjnego, reklamy prasowej z wydrukowanym formularzem zamówienia, reklamy w postaci elektronicznej, katalogu, telefonu, telefaksu, radia, telewizji, poczty elektronicznej.

Przepisów ustawy jw. nie stosuje się do umów zawieranych między przedsiębiorcami lub między konsumentami. 

Konsument robiący zakupy np. przez Internet może odstąpić od umowy zawartej na odległość  bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 10 dni.

Termin ten liczony jest od dnia wydania towaru lub w przypadku umowy na świadczenie usług od dnia jej zawarcia. Wystarczy, że przed upływem tego terminu (nawet w ostatnim dniu) konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Termin ten dotyczy wysłania korespondencji przez konsumenta, a nie otrzymania jej przez przedsiębiorcę.

Odstąpienie ustne nie będzie skuteczne. Zaleca się przesyłanie oświadczenia listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru oraz zachowanie dowodu nadania. Nie dopuszczalne jest aby konsument za odstąpienie od umowy płacił tzw. odstępne. W przypadku odstąpienia od umowy umowa uważana jest za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Strony powinny zwrócić sobie świadczenia niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni. Konsument może odesłać towar razem z oświadczeniem.

Jeżeli konsument nie zostanie poinformowany, najpóźniej w chwili złożenia mu propozycji zawarcia umowy, m.in.: o danych przedsiębiorcy, kosztach, terminie i sposobie dostawy, istotnych właściwościach świadczenia, prawie odstąpienia od umowy w terminie 10 dni, miejscu i sposobie składania reklamacji (w skrócie można powiedzieć, że powinny to być informacje o przedsiębiorcy i towarze), termin, w którym konsument może odstąpić od umowy wynosi 3 miesiące od dnia wydania rzeczy lub od dnia zawarcia umowy na świadczenie usługi.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w kilku przypadkach, m.in.: nagrań audiowizualnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania, świadczenia usług rozpoczętych, za zgoda konsumenta, przed upływem 10 dni na odstąpienie od umowy, świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta, jeżeli strony nie umówiły się inaczej.  

Umowa nie może nakładać na konsumenta obowiązku zapłaty ceny lub wynagrodzenia przed otrzymaniem świadczenia. Ponadto umowa powinna określać miejsce i sposób składania reklamacji, nie powodujące nadmiernych trudności lub kosztów po stronie konsumenta.

Przedsiębiorca powinien wykonać umowę zawartą na odległość najpóźniej w terminie 30 dni po złożeniu przez konsumenta oświadczenia woli o zawarciu umowy, chyba, że strony umówiły się inaczej. Jeśli przedsiębiorca nie może spełnić świadczenia (np. towar nie jest dostępny w magazynie lub u dostawców), wówczas powinien najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy zawiadomić o tym konsumenta i zwrócić całą otrzymaną kwotę. Przedsiębiorca może spełnić świadczenie zastępcze, pod warunkiem, że w umowie przewidziano taką możliwość. W takim przypadku zwrot towaru przy odstąpieniu od umowy następuje na koszt przedsiębiorcy.   

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest skuteczne także wobec umowy kredytu lub pożyczki zawartej przez konsumenta.

Zawsze przysługuje nam prawo do reklamacji wadliwego towaru. Reklamację najlepiej złożyć na piśmie. Reklamacje możemy zgłosić sprzedawcy w ciągu 2 lat od daty wydania towaru z tytułu niezgodności towaru z umową (sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się) lub możemy ja zgłosić gwarantowi korzystając z gwarancji, o ile taka była udzielona i nie minął okres gwarancji.

Przepisów ustawy nie stosuje się m.in. do:

  • umów z wykorzystaniem automatów sprzedających,
  • sprzedaży z licytacji (w tym allegro). 

Opcja „kup teraz”, ponieważ nie ma ona charakteru licytacji (towar kupowany jest po wcześniej ustalonej cenie), nie jest wyłączona ze stosowania tych przepisów. Można zatem m.in. odstąpić od takiej umowy.

Źródło:
ustawa z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012r., poz. 1225)