Dobiega końca kadencja arbitrów Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego w Szczecinie. Zgłoszeni przez strony umowy o zorganizowaniu Sądu kandydaci na arbitrów zostaną zaprzysiężeni na nową czteroletnią kadencję. Uroczystość odbędzie się 27 lutego 2014r.

Stały Polubowny Sąd Konsumencki w Szczecinie powołany został dnia 6 lutego 1992r. To w tym dniu podpisana została pierwsza umowa pomiędzy Okręgowym Inspektorem Państwowej Inspekcji Handlowej w Szczecinie a Radą Krajową Federacji Konsumentów w Warszawie oraz przedstawicielami kilku przedsiębiorstw. Umowa dotyczyła funkcjonowania Sądu i zapisane w niej zostało m.in. jakich spraw dotyczyć będą rozprawy, jaka będzie właściwość miejscowa Sądu, skład orzekający Sądu oraz kwestie finansowe. Sąd Konsumencki rozpoczął swoją działalność od 1 marca 1992r.

W związku ze zmianą przepisów regulujących działalność Inspekcji Handlowej, w tym sądów polubownych, w dniu 29 stycznia 2002r. zawarto nową umowę, na mocy której zorganizowano Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Szczecinie.

Sygnatariuszami tej umowy były następujące organizacje:

  1. Szczeciński Klub Federacji Konsumentów,
  2. Polickie Stowarzyszenie Gospodarcze w Policach,
  3. Stowarzyszenie Kupców przy Targowisku Miejskim w Policach,
  4. Zrzeszenie Kupców w Szczecinie,
  5. Północna Izba Gospodarcza,
  6. Cech Rzemiosł Spożywczych w Szczecinie,
  7. Cech Rzemiosł Włókienniczych, Odzieżowych i Skórzanych w Szczecinie.

W dniu 3 lutego 2014r. do umowy o zorganizowaniu tut. Sądu przystąpił również Cech Rzemiosł Różnych w Koszalinie.

Strony umowy o zorganizowaniu Sądu raz na cztery lata wskazują kandydatów na arbitrów. Kandydatów na arbitrów Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wpisuje na listę stałych arbitrów. Kandydaci zgłoszeni przez organizacje reprezentujące konsumentów są wpisywani na tzw. „Listę A”, a zgłoszeni przez organizacje reprezentujące przedsiębiorców na „Listę B”. Po wpisaniu na listę arbitrzy składają ślubowanie, dotyczące bezstronnego i zgodnego z prawem orzekania. Aktualnie rozpoczyna się 4 kadencja arbitrów Sądu powołanego na mocy umowy z 2002r.

Rozprawy w Sądzie nie mogłyby odbywać się bez arbitrów. Zakończenie sporu pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą możliwe jest przede wszystkim dzięki zaangażowaniu arbitrów. To dzięki ich wiedzy i obiektywnemu osądowi, udaje się zakończyć sprawiedliwym wyrokiem wiele spraw.

W ostatniej kadencji na listach było łącznie 27 arbitrów. Na chwilę obecną zgłoszono 30 kandydatów na arbitrów.

Sąd rozpoznaje spory o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami (zgodnie z kompetencją Inspekcji Handlowej). Od września 2013r. rozpatrywane być mogą także spory wynikłe z umów o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, ciepłowniczej lub gazowej, umów o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, gazu ziemnego lub umów o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji ciepła, umów sprzedaży oraz umów kompleksowych, w których jedną ze stron jest konsument. Wartość przedmiotu sporu nie może przekroczyć kwoty 10.000 złotych.

Warunkiem rozpoznania sporu przez Sąd Polubowny jest zgoda obu stron sporu (tzw. zapis na sąd polubowny).

Podstawowe zalety sądownictwa polubownego, zwanego też pozasądowym rozwiązywaniem sporów (ADR- Alternative Dispute Resolution), to uproszczone procedury, krótkie terminy (średni czas rozpatrywania sprawy w sądzie w Szczecinie wynosi niespełna 28 dni) i niskie opłaty. Warto jednak wskazać, że złożenie wniosku o rozpatrzenie sporu przed sądem polubownym jest bezpłatne. Jedyne koszty, które mogą wystąpić podczas postępowania sądowego wynikają z powołania przez sąd rzeczoznawców, którzy wystawiają bezstronne opinie. Strona przegrywająca spór przed sądem ponosi koszty postępowania w sprawie. Wysokość kosztów postępowania ustala Sąd w wyroku. Wniosek do sądu złożyć może konsument, rzecznik konsumentów, ale także przedsiębiorca. Praktyka pokazuje, że dokonuje tego właściwie wyłącznie konsument.

W 2013r. do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego w Szczecinie wpłynęło 229 spraw i od kilku lat ilość wniosków utrzymuje się na podobnym poziomie.