Inspekcja Handlowa prowadzi kontrole wyrobów pirotechnicznych, kierując się zapisami ustawy z dnia 21 czerwca 2002r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz.U. 2015r. poz. 1100). Ta właśnie ustawa określa wymagania, jakim muszą odpowiadać wprowadzone do obrotu wyroby pirotechniczne, a także kompetencje wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej do kontroli ich spełniania (art. 62e ust. 2 pkt 1 ww. ustawy). W przedmiocie zainteresowania Inspekcji Handlowej pozostaje zatem wyrób pirotechniczny i spełnianie przez niego określonych wymagań.

W trakcie kontroli inspektorzy sprawdzają informacje zamieszczone na etykietach wyrobów. Zgodnie z art. 62j ust. 6 ww. ustawy etykieta musi zawierać m.in. nazwę i adres producenta, instrukcję obsługi, określenie ilości netto materiału pirotechnicznego, określenie rodzaju miejsc, w których jest dozwolone używanie wyrobu pirotechnicznego. Poza oznakowaniem sprawdzane są cechy konstrukcyjne – czy nie wysypuje się materiał pirotechniczny, czy wyrób jest zabezpieczony przed przypadkowym zapłonem, stan opakowania. Prowadzone są również badania laboratoryjne wyrobów.

Wszystkie te elementy, przy zastosowaniu się do instrukcji obsługi i ostrzeżeń oraz zachowaniu zdrowego rozsądku, zapewniają konsumentowi bezpieczeństwo użytkowania.

Kontrole wyrobów pirotechnicznych prowadzone są każdego roku w okresie przedświątecznym i przed nowym rokiem. Dzięki koordynacji pobieranych do oceny wyrobów w całej Polsce możliwe jest objęcie oceną jak największej liczby wyrobów.

Inspekcja Handlowa w zakresie swoich kompetencji nie posiada uprawnień do kontroli zapewnienia i przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagań przeciwpożarowych, obowiązujących w miejscu sprzedaży wyrobów pirotechnicznych.

 

Beata Manios - rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 91 4225239 wew. 36