Zmiany w przepisach dotyczących sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytego sprzętu nastąpiły 1 stycznia 2016r.
W tym dniu właśnie zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, zastępując wcześniej obowiązującą ustawę z dnia 29 lipca 2005r.

Nowa ustawa jest implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Jednym z podmiotów wskazanych do kontroli przestrzegania przepisów tej ustawy jest Inspekcja Handlowa. Urząd ten sprawuje kontrolę nad działalnością dystrybutorów określoną w art. 37 i 39 ustawy.

Do zadań dystrybutorów opisanych w ww. artykułach należą:

  • nieodpłatny odbiór w punkcie sprzedaży zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, o ile jest on tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany,
  • nieodpłatny odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w trakcie dostawy do nabywcy sprzętu, o ile jest on tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony,
  • nieodpłatne przyjęcie zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25cm, w przypadku jednostki handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, bez konieczności zakupu nowego sprzętu,  
  • umieszczanie w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacji w zakresie jw. oraz informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu, również w przypadku sprzedaży za pomocą środków porozumiewania się na odległość,
  • udostępnianie na rynku sprzętu prawidłowo oznakowanego, zgodnie z przepisami art. 14 ustawy oraz sprzętu z dołączonymi informacjami, o których mowa w art. 13 ustawy.

Za niedopełnienie obowiązków opisanych powyżej dystrybutor podlega administracyjnej karze pieniężnej. Minimalna kara, którą w drodze decyzji nakłada właściwy wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej, wynosi 5.000zł. Maksymalna natomiast 500.000zł. Zgodnie z wcześniej obowiązującą ustawą naruszenie przepisów będących w kompetencji Inspekcji Handlowej stanowiło wykroczenie i wiązało się z nałożeniem mandatu w maksymalnej kwocie 500zł.

 

Beata Manios - rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 91 4225239 wew. 36