Z sukienki korzystała córka powódki. Podczas studniówki, na którą to uroczystość sukienka została zakupiona, córka powódki zauważyła, że żyłka na dolnej lamówce w kilku miejscach wychodzi z lamówki. W związku z zaistniałym stanem faktycznym sprawy, bezpośrednio po uroczystości, powódka u pozwanego zgłosiła reklamację. Reklamacja powódki została przyjęta. Kiedy powódka stawiła się u pozwanego celem odbioru sukienki naprawionej, okazało się, że żyłki nadal wystają z lamówki dolnej.

W tej sytuacji pozwany po raz drugi przyjął reklamacje powódki i po raz kolejny wysłał sukienkę do producenta celem dokonania naprawy. Kiedy powódkę poinformowano, że sukienka wróciła z naprawy i powódka stawiła się u pozwanego, okazało się, że pozwany pomylił paczki i sukienka powódki nie powróciła jeszcze z naprawy. Po kilku dniach powódka została poinformowana, że sukienka naprawiona jest już do odbioru. Kiedy powódka stawiła się u pozwanego, okazało się, że z dolnej lamówki nadal wystaje żyłka. W tej sytuacji powódka uznała, iż pozwanemu nie udało się doprowadzić sukienki do stanu zgodności z umową poprzez nieodpłatną naprawę. W związku z powyższym powódka zażądała wymiany sukienki na nową lub zwrotu równowartości ceny jej zakupu, tj. kwoty 260,00 złotych. Z uwagi na okoliczność, że pozwany nie posiadał sukienki w kolorze granatowym, jak będąca przedmiotem reklamacji (nie było jej również u producenta), zaproponował powódce wybór sukienki w innym kolorze, przy czym wyboru powódka mogła dokonać przez internet (na stanie u pozwanego nie było przedmiotowych sukienek). Powódka na taki sposób wymiany towaru na nowy nie wyraziła zgody. Pozwany z kolei nie wyraził zgody na odstąpienie przez powódkę od umowy. I w takim stanie rzeczy pod rozstrzygnięcie tut. Sądu sprawa ta trafiła. Sąd przeprowadził postępowanie dowodowe w sprawie. W ramach tegoż postępowania Sąd wysłuchał wyjaśnień stron sporu, dokonał analizy zgromadzonych w sprawie materiałów oraz przeprowadził oględziny będącej przedmiotem sporu sukienki.  W wyniku dokonanej czynności oględzin Sąd stwierdził, że przedmiotem sporu jest sukienka kolor granatowy, z lamówkami w dolnej części. Zarówno w części siateczkowej, jak i tiulowej w kilku miejscach wychodzące żyłki. W miejscach wychodzących żyłek materiał mniej zmarszczony. Sukienka z niewielkimi plamami w części tiulowej. W trakcie postępowania sądowego strony podtrzymały swoje stanowiska wyrażone w toku postępowania reklamacyjnego. Powódka podniosła nadto, że w miejscach, w których wychodzą żyłki materiał stracił swój fason (jest mniej marszczony). Reprezentująca pozwanego pełnomocnik, stwierdziła natomiast, że reklamacja zgłoszona przez powódkę została oddalona, ponieważ sukienka została wyprana ręcznie, co jest niezgodne z zaleceniami producenta (pranie chemiczne). Pełnomocnik podniosła nadto, że producent z uwagi na dobrą współpracę z pozwanym zdecydował się na dokonywanie napraw sukienki, a następnie z uwagi na niesatysfakcjonujący sposób naprawy zdecydował o wymianie sukienki na inną (w innym kolorze). Na okoliczność takiego stanowiska producenta, pełnomocnik pozwanego przedłożyła pismo producenta (datowane już po zakończeniu postępowania reklamacyjnego). Dokonując analizy stanowiska pozwanej w zakresie tego, że w rzeczywistości reklamacja powódki została przez producenta oddalona z uwagi na okoliczność prania ręcznego sukienki, Sąd wskazuje, że po pierwsze to nie producent jest stroną umowy sprzedaży, nie on jest odpowiedzialnym podmiotem z tytułu niezgodności towaru z umową. Nadto Sąd wskazuje, że okoliczność nieuznania reklamacji przez pozwanego z podanej wyżej przyczyny, podniosła pełnomocnik dopiero na etapie postępowania sądowego, przedkładając oświadczenia producenta datowane już po zakończeniu postepowania reklamacyjnego. Mając na uwadze tak ustalony stan faktyczny sprawy oraz uwzględniając obowiązujące w tym zakresie przepisy (ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002r., Nr 141, poz. 1176 z zm.)). Sąd uznał, iż sam fakt podjęcia przez pozwanego próby doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową poprzez nieodpłatną naprawę, stanowi bezsprzecznie o tym, iż pozwany uznał, iż w będącej przedmiotem sporu sukience ujawniła się niezgodność towaru z umową. Okoliczność nieskutecznie dokonanej naprawy natomiast przesądza bezsprzecznie o uprawnieniu do aktualizacji roszczenia z art. 8 ust. 4 w/w ustawy, tj. żądania stosownego obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy sprzedaży. Mając na uwadze charakter ujawnionej niezgodności, zdaniem Sądu zasadnie powódka zażądała zwrotu równowartości ceny zakupu sukienki, tj. odstąpienia od umowy sprzedaży. Ujawniona niezgodność bowiem ma w istocie charakter istotny. Sąd wskazuje, że pozwany miał wprawdzie prawo zaproponować powódce wymianę sukienki na inną lub w innym kolorze, aczkolwiek powódka zgodnie z przepisami prawa nie miała obowiązku propozycji takiej przyjąć. Zatem skoro pozwany uznał reklamację powódki za zasadną w kontekście ujawnienia niezgodności towaru z umową, to za bezzasadne uznać należało w ocenie Sądu próby dowodzenia, że reklamacja w istocie została oddalona z uwagi na niezastosowanie się przez powódkę do zaleceń producenta w zakresie prania/czyszczenia sukienki. Za bezzasadne również uznać należy zarzuty dotyczące tego, że powódka nie przedstawiła podczas reklamacji dokumentu, świadczącego o czyszczeniu chemicznym sukienki. Zarzuty te w żaden sposób nie mogą wpłynąć na ocenę ustalonego stanu faktycznego niniejszej sprawy. Stąd też Sąd uznał, iż doszło do aktualizacji roszczenia powódki w zakresie odstąpienia od umowy sprzedaży, albowiem naprawa sukienki okazała się być nieskuteczna (niemożliwa), a wymiana towaru z uwagi na brak tożsamego (w takim samym kolorze) towaru była niemożliwa.