Jednym z zadań Inspekcji Handlowej realizowanym w celu ochrony interesów i praw konsumentów jest podejmowanie mediacji. Jest to alternatywna, dla procesu sądowego, metoda rozwiązywania sporów. Z uwagi na ustawowe kompetencje w trakcie mediacji prowadzonej przez Inspekcję Handlową rozwiązywane są spory pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem.

Mediacja jest próbą dobrowolnego i polubownego zakończenia sporu. Osoba uczestnicząca w spotkaniu ze strony Inspekcji Handlowej jest bezstronna i jedynie prowadzi spotkanie, w trakcie którego strony próbują znaleźć rozwiązanie sporu. Jeżeli strony nie są w stanie się porozumieć mediator może podpowiedzieć rozwiązanie, nie może jednak niczego narzucić. Mediacja jest szybka i tania, a przede wszystkim daje możliwość uniknięcia problemów związanych z niejednokrotnie długo trwającym procesem sądowym.

Mediację IH wszczyna się na wniosek konsumenta lub z urzędu, jeżeli wymaga tego interes słabszego uczestnika rynku. Na taki sposób bezpłatnego rozstrzygania sporu muszą zgodzić się wszyscy uczestnicy, a w konsekwencji przyjmują wspólnie wypracowany wynik mediacji. Strony muszą liczyć się jedynie z koniecznością poniesienia kosztów opinii o jakości produktu lub usługi, sporządzonej na swoje zlecenie.

Formularz wniosku dostępny jest na naszej stronie internetowej w zakładce „wniosek o mediację”. Do wniosku można dołączyć kserokopie dokumentów związanych ze sprawą, np.: paragon, faktura, druk reklamacyjny, umowa.

Spotkanie mediacyjne odbywa się w siedzibie Inspekcji Handlowej w Szczecinie w pok. 263 oraz w pok. 255 w siedzibie Delegatury Inspekcji Handlowej w Koszalinie.Informacje można uzyskać pod numerami telefonu: w Szczecinie 91 422 52 39 wew. 37, a w Koszalinie 943428264 oraz korzystając z adresów e-mail: