Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez Inspekcję Handlowej, zmierzającej do polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą.

 • Procedura mediacji, to postępowanie wszczęte i prowadzone przez upoważnionego mediatora, zmierzające do polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą.
 • Mediację prowadzi się na zasadach bezstronności, przejrzystości, efektywności i uczciwości określonych w Zaleceniu Komisji (2001/310/WE) z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie zasad dotyczących organów pozasądowych uczestniczących w polubownym rozstrzyganiu sporów konsumenckich oraz w wytycznych postępowania w sprawach dotyczących polubownego załatwiania sporów konsumenckich w drodze mediacji wydanych przez Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, a także z zastosowaniem postanowień art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25, ze zm.) 1) .
 • Mediator jest uprawniony do prowadzenia mediacji w sprawach dotyczących sporów cywilnoprawnych między konsumentem a przedsiębiorcą z wyłączeniem sporów dotyczących zakupu energii, usług bankowych, ubezpieczeniowych, pocztowych i telekomunikacyjnych, pośrednictwa finansowego, informatycznych, naukowo-badawczych, edukacyjnych oraz w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej.
 • Procedurę mediacji prowadzi się w języku polskim.
 • Mediację wszczyna się na wniosek konsumenta. Mediację można wszcząć z urzędu, jeżeli wymaga tego interes konsumenta.
 • Czynności w ramach procedury mediacji mogą być prowadzone w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy, w siedzibie wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Handlowej lub jego delegatury, albo korespondencyjnie, w tym z wykorzystaniem poczty elektronicznej.
  1) Przypisy są zamieszczone na str. 5 i 6 Informacji
 • Mediacje powinny być prowadzone w sposób sprawny i w miarę możliwości niezakłócający funkcjonowania przedsiębiorcy.
 • Wniosek o wszczęcie mediacji może być wnoszony pisemnie, a także ustnie do protokołu. Wniosek powinien zawierać co najmniej wskazanie konsumenta, od którego pochodzi, jego adres i żądanie, wskazanie przedsiębiorcy będącego stroną sporu i jego adres lub siedzibę oraz podpis wnioskodawcy.
 • Jeżeli we wniosku nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.
 • Jeżeli wniosek nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, mediator wzywa wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 • W przypadku wniesienia wniosku o wszczęcie mediacji telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej albo za pomocą formularzy umieszczonych na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Europejskiego Centrum Konsumenckiego, umożliwiających wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego tych instytucji, procedurę mediacji wszczyna się z urzędu.
 • W celu zagwarantowania bezstronności procedury mediacji mediatorzy odpowiedzialni za prowadzenie tej procedury są wyznaczeni na czas określony.
 • Mediatorzy nie mogą znajdować się w konflikcie interesów z którąkolwiek ze stron sporu; przepisy art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego 2) , dotyczące wyłączenia pracownika, stosuje się odpowiednio.
 • Mediatorzy są zobowiązani do poinformowania stron sporu, przed rozpoczęciem procedury mediacji, o swojej bezstronności i uprawnieniach do prowadzenia mediacji. W szczególności są zobowiązani okazać legitymację służbową i upoważnienie do prowadzenia mediacji.
 • Mediator dokumentuje w protokole mediacji przebieg procedury mediacji przeprowadzonej w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy, w siedzibie wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Handlowej lub jego delegatury z udziałem przedsiębiorcy lub jego przedstawiciela lub z udziałem konsumenta, bądź jego pełnomocnika.
 • W toku postępowania mediacyjnego mediator zapoznaje przedsiębiorcę z roszczeniem konsumenta, przedstawia stronom sporu przepisy prawa mające zastosowanie w sprawie oraz ewentualne propozycje polubownego zakończenia sporu.
 • Jeżeli konsument nie sprzeciwia się proponowanemu przez mediatora lub przedsiębiorcę polubownemu rozwiązaniu sporu domniemuje się, iż wyraża na nie zgodę. Konsumenta należy pouczyć o skutkach braku sprzeciwu.
 • Mediator dokumentuje uzgodnione przez strony rozwiązanie sporu w protokole mediacji, bądź w odrębnym dokumencie, albo poprzez sporządzenie adnotacji w aktach sprawy, opatrzonej datą i własnoręcznym podpisem.
 • Mediator sporządza protokół mediacji w trzech egzemplarzach, z których jeden doręcza konsumentowi, drugi doręcza przedsiębiorcy, a trzeci pozostawia w aktach sprawy.
 • Strony sporu uczestniczące w procedurze mediacji mogą wnosić wnioski i inne dokumenty we wszelkich prawnie dopuszczalnych formach, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Procedura mediacji prowadzona przez inspektorów jest bezpłatna zarówno dla konsumenta, jak i dla przedsiębiorcy.
 • Koszty opinii o jakości produktu lub usługi sporządzonej na zlecenie konsumenta lub przedsiębiorcy przez rzeczoznawcę do spraw jakości towarów i usług, wpisanego na listę rzeczoznawców prowadzoną przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, ponosi zleceniodawca, chyba że strony mediacji postanowią inaczej
 • Strony mediacji mają dostęp do procedury bez obowiązku korzystania z przedstawiciela prawnego (adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego).
 • Strony mediacji mogą być reprezentowane lub wspierane przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną na każdym etapie procedury.
 • Po wszczęciu procedury mediacji spór powinien być zakończony w najkrótszym możliwym terminie, w zależności od jego charakteru i stopnia złożoności. Do procedury mediacji mają odpowiednie zastosowanie przepisy art. 35 § 1 – 3 i 5 Kpa 3) dotyczące terminów załatwiania spraw przez organy administracji.
 • Uczciwość procedury mediacji jest gwarantowana, poprzez prawo stron sporu do:
  • odmowy uczestniczenia lub do wycofania się z procedury w każdym czasie,
  • złożenia pozwu do sądu powszechnego i prawo do złożenia wniosku o rozpatrzenie sporu przez stały polubowny sąd konsumencki na każdym etapie procedury, o ile nie są zadowolone z przebiegu lub wyników procedury mediacji,
  • swobodnego i łatwego przedstawienia wszelkich argumentów, informacji lub dowodów mających znaczenie dla sprawy,
  • zastrzeżenia poufności określonych przedstawionych argumentów, informacji i dowodów; udostępnienie drugiej stronie argumentów, informacji i dowodów, których poufność została zastrzeżona wymaga pisemnej zgody strony która dokonała zastrzeżenia,
  • przedstawienia swojego stanowiska oraz ustosunkowania się do wszelkich informacji lub dowodów przedstawionych przez drugą stronę, w każdym przypadku, gdy inspektor zasugeruje stronom ewentualne rozwiązanie dla rozstrzygnięcia sporu
  • rozważenia w rozsądnym czasie sugerowanego rozwiązania dla rozstrzygnięcia sporu, przed jego uzgodnieniem. Jeżeli którakolwiek ze stron sporu odmówi udziału w mediacji, procedury mediacji nie wszczyna się, bądź odstępuje się od dalszego prowadzenia mediacji wszczętej z urzędu.
 • W toku procedury strony mediacji są zachęcane do pełnej współpracy, w szczególności poprzez przekazywanie wszelkich informacji niezbędnych dla uczciwego rozwiązania sporu.
 • Jeżeli którakolwiek ze stron sporu odmówi udziału w mediacji, bądź wycofa się z procedury mediacji mediator odstępuje od prowadzenia mediacji.
 • Jeżeli którakolwiek ze stron sporu nie udziela odpowiedzi na kierowaną do niej przez mediatora korespondencję domniemuje się, iż nie wyraża zgody na uczestniczenie w procedurze mediacji, bądź na sugerowany sposób rozwiązania sporu. W takim przypadku mediator odstępuje od prowadzenia mediacji.
 • Mediator może wyznaczyć stronom mediacji termin do polubownego zakończenia sporu. Termin ten może zostać przedłużony, jeżeli przemawiają za tym okoliczności sprawy. Jeżeli sprawa nie została polubownie zakończona w wyznaczonym terminie Mediator odstępuje od procedury mediacji.
 • Konsument może wyrazić zgodę albo odmówić zgody na proponowane rozwiązanie.
 • Proponowane rozwiązanie może być mniej korzystne od ewentualnego wyniku orzeczonego przez sąd stosujący przepisy ogólne.
 • Konsument przed uzgodnieniem lub odrzuceniem sugerowanego rozwiązania ma prawo do uzyskania od osoby trzeciej niezależnej porady w rozsądnym terminie.
 • Skorzystanie z procedury mediacji nie ma wpływu na możliwość wniesienia sporu do sądu lub wniosku o rozpatrzenie sporu przez stały polubowny sąd konsumencki przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej.
 • Rozwiązanie sporu uzgodnione przez strony w wyniku procedury mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej ani sądowej, jak też nie służy od niego odwołanie.

1) Art. 36. ustawy

„1. Jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, wojewódzki inspektor podejmuje działania mediacyjne w celu polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą.

2. Postępowanie mediacyjne wszczyna się na wniosek konsumenta lub z urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona interesu konsumenta.

3. W toku postępowania mediacyjnego wojewódzki inspektor zapoznaje przedsiębiorcę z roszczeniem konsumenta, przedstawia stronom sporu przepisy prawa mające zastosowanie w sprawie oraz ewentualne propozycje polubownego zakończenia sporu.

4. Wojewódzki inspektor może wyznaczyć stronom termin do polubownego zakończenia sprawy.

5. Wojewódzki inspektor odstępuje od postępowania mediacyjnego, jeżeli w wyznaczonym terminie sprawa nie została polubownie zakończona oraz w razie oświadczenia co najmniej przez jedną ze stron, że nie wyraża zgody na polubowne zakończenie sprawy.”

2) Art. 24. KPA:

„§ 1. Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie:

1) w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki,

2) swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia,

3) osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

4) w której był świadkiem lub biegłym albo był lub jest przedstawicielem jednej ze stron, albo w której przedstawicielem strony jest jedna z osób wymienionych w pkt 2 i 3,

5) w której brał udział w niższej instancji w wydaniu zaskarżonej decyzji,

6) z powodu której wszczęto przeciw niemu dochodzenie służbowe, postępowanie dyscyplinarne lub karne,

7) w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej.

§ 2. Powody wyłączenia pracownika od udziału w postępowaniu trwają także po ustaniu małżeństwa (§ 1 pkt 2), przysposobienia, opieki lub kurateli (§ 1 pkt 3).

§ 3. Bezpośredni przełożony pracownika jest obowiązany na jego żądanie lub na żądanie strony albo z urzędu wyłączyć go od udziału w postępowaniu, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności nie wymienionych w § 1, które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności pracownika.

§ 4. Wyłączony pracownik powinien podejmować tylko czynności nie cierpiące zwłoki ze względu na interes społeczny lub ważny interes stron.”

3) Art. 35 § 1-3 i 5 Kpa:

„§ 1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.

§ 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.

§ 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania(…).

§ 5. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.”