15 marca 2018r. obchodzić będziemy Światowy Dzień Konsumenta. Dzień ten obchodzony jest w rocznicę przemówienia prezydenta Johna F. Kennedy’ego, kiedy sformułował on cztery podstawowe prawa konsumentów: do informacji, do wyboru, do bezpieczeństwa, do reprezentacji.

W tym roku tematem przewodnim będzie konsument w sieci, czyli nasze prawa i obowiązki jako kupującego w sieci. Ten sposób dokonywania zakupów jest coraz bardziej popularny. W sieci można kupić właściwie wszystko bez wychodzenia z domu. Zagadnienie to reguluje ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

W 2017r. inspektorzy Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadzili kontrole przedsiębiorców oferujących produkty i usługi przez internet, w tym sposób prezentacji środków spożywczych.

Kontrole dotyczyły m.in. sprawdzenia czy przedsiębiorca wypełnia obowiązki określone w art. 12 ust. 1, art. 17 ust. 1, 2, 3 ustawy o prawach konsumenta i przeprowadzone zostały u 11 przedsiębiorców. U 7 przedsiębiorców stwierdzono nieprawidłowości, a polegały one na braku np. informacji o terminie zapłaty, informacji o wzorze formularza odstąpienia od umowy, informacji o stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji.

Przeprowadzono również 6 kontroli u przedsiębiorców oferujących środki spożywcze za pomocą środków porozumiewania na odległość. Nieprawidłowości stwierdzono u 5 przedsiębiorców. Kwestionowano m.in. sposób prezentacji środków spożywczych, co określone jest w art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 200/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, s.18 ze zm. ).

Szczegóły kontroli środków spożywczych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.wiih.pomorzezachodnie.pl/strony/1406.dhtml .

Kolejny temat to opłata recyklingowa za nabywanie lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego. Od 1 stycznia 2018r. obowiązuje nowelizacja ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która wprowadza taki obowiązek oraz określa wysokość kar za nieprzestrzeganie obowiązków nałożonych na przedsiębiorców.

Zgodnie z art. 40a ww. ustawy przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego. Opłata ta nie dotyczy bardzo lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego. Ten, kto nie pobiera opłaty recyklingowej podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 500zł do 20.000zł, która wymierzana jest w drodze decyzji.

Zapraszamy po informacje.

Beata Manios - rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36