W Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Szczecinie oraz w Delegaturze Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Koszalinie stosuje się przepisy w szczególności: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119 z 04.05.2016), ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017r. poz. 570 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2247).

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej jako organu administracji publicznej. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017r., poz. 1063 ze zm.), Inspekcja Handlowa, jest wyspecjalizowanym organem kontroli powołanym do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa.

Proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólna klauzula informacyjna dla klientów Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie i Delegatury w Koszalinie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ul.Jana Matejki 6b, 71-615 Szczecin, tel. (91)4225239, email: sekretariat@wiih.pomorzezachodnie.pl,
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Andrzej Żukowski, e-mail: azukowski@wiih.pomorzezachodnie.pl, tel. (91) 4225239 wew. 41,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu, tj. wypełnienia obowiązku prawnego, wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), e) RODO, ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017r., poz. 1063 ze zm.), ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.), ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018r., poz. 646), ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1904 ze zm.), ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017r., poz. 1201 ze zm.), ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2018r., poz. 475 ze zm.), ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018r., poz. 618 ze zm.), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.), rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46), ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2014r., poz. 1195),
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, pracownicy Administratora, podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt 3 klauzuli oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 217) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.),
 6. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu, w przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 10. podanie danych osobowych jest obligatoryjne na podstawie przepisów prawa, a ich zakres został określony w obowiązujących przepisach prawa dotyczących spraw prowadzonych przez tut. organ, w pozostałym zakresie jest dobrowolne z tym, że ich nie podanie, może skutkować brakiem właściwego bądź brakiem rozpatrzenia spraw w zakresie z którym zwracają się do tut. organu osoby fizyczne czy też inne podmioty, a ich zakres został określony w obowiązujących przepisach prawa dotyczących spraw prowadzonych przed tut. organem w zakresie określonym w pkt 3 klauzuli.

Wykaz spraw prowadzonych w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Szczecinie i Delegaturze Koszalin, w których podanie danych osobowych jest dobrowolne:

 • postępowanie dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich,
 • postępowanie przed Stałym Sądem Polubownym,
 • postępowanie administracyjne w zakresie wnoszonych skarg i wniosków,
 • postępowanie w sprawach składanych wniosków, informacji, zapytań, porad, na podstawie innych obowiązujących przepisów prawa,
 • postępowanie dotyczące udzielania pomocy materialnej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • wpis na listę arbitrów Stałego Sądu Polubownego,
 • wpis na listę rzeczoznawców ds. jakości produktów lub usług.

Wykaz spraw prowadzonych w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Szczecinie i Delegaturze Koszalin, w których podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa:

 • postępowanie wykroczeniowe,
 • postępowanie karne,
 • postępowanie kontrolne,
 • postępowanie administracyjne,
 • postępowanie egzekucyjne.

Dane podawane przez osoby fizyczne czy też inne podmioty w formularzach udostępnionych na stronach internetowych, tj. https://www.wiih.pomorzezachodnie.pl/ oraz http://bip.wiih.pomorzezachodnie.pl w odnośnikach, są w pełni poufne i wykorzystywane jedynie do przeprowadzenia:

 • postępowania dotyczącego pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich,
 • postępowania przed Stałym Sądem Polubownym,
 • postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie gromadzi dokumenty archiwalne zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

Udostępnianie archiwów odbywa się na zasadach określonych w wyżej wymienionej ustawie.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy oraz podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz z zasadami archiwizacji.