Administratorem danych osobowych klientów Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie i Delegaturze w Koszalinie jest Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą przy ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji:
Andrzej Żukowski

Kontakt:
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin,
nr tel.: (91) 422-52-39 wew. 41
e-mail: azukowski@wiih.pomorzezachodnie.pl
prawno-org@wiih.pomorzezachodnie.pl

W Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Szczecinie oraz w Delegaturze Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Koszalinie przestrzega się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

Każdy ma prawo dostępu do podanych przez niego informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 ze zm.).

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej jako organu administracji publicznej. Osoby, których dane są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale brak ich podania może skutkować brakiem możliwości właściwego załatwienia spraw z którym zwracają się do tut. organu osoby fizyczne czy też inne podmioty, a ich zakres został określony w obowiązujących przepisach prawa dotyczących spraw prowadzonych przed tut. organem, tj.:

 • postępowania dotyczącego pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich,
 • postępowania przed Stałym Sądem Polubownym,
 • postępowania administracyjnego w zakresie wnoszonych skarg i wniosków,
 • odpowiedzi na inne składane wnioski, informacje, zapytania, na podstawie innych obowiązujących przepisów prawa.

W pewnych przypadkach podanie danych osobowych jest obligatoryjne, a ich zakres został określony w obowiązujących przepisach prawa dotyczących spraw prowadzonych przez tut. organ, tj.:

 • postępowania wykroczeniowego,
 • postępowania karnego,
 • postępowania kontrolnego,
 • postępowania administracyjnego,
 • postępowania egzekucyjnego.

Dane podawane przez osoby fizyczne czy też inne podmioty w formularzach udostępnionych na stronach internetowych, tj. https://www.wiih.pomorzezachodnie.pl/ oraz http://bip.wiih.pomorzezachodnie.pl w odnośnikach, są w pełni poufne i wykorzystywane jedynie do przeprowadzenia:

 • postępowania dotyczącego pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich,
 • postępowania przed Stałym Sądem Polubownym,
 • postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie gromadzi dokumenty archiwalne zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.). Udostępnianie archiwów odbywa się na zasadach określonych w wyżej wymienionej ustawie.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy oraz podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.