15 marca 2020 r. obchodzić będziemy Światowy Dzień Konsumenta. W tym roku Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej po raz piąty przyzna przedsiębiorcom Certyfikat „Przedsiębiorca przyjazny konsumentom”. Certyfikat ten ma na celu wyróżnienie i jednocześnie podziękowanie tym przedsiębiorcom, którzy mają wolę polubownego rozstrzygania spraw z konsumentami i aktywnie uczestniczą w pozasądowym rozwiązywaniu sporu i w rozprawach przed Stałym Sądem Polubownym.   
Polubowne procedury rozstrzygania sporów zajmują znaczące miejsce wśród innych procedur prawnych służących rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Bez wątpienia wpływ na to mają podstawowe cechy tych procedur: dostępność, prostota i praktycznie brak kosztów. Na taki sposób bezpłatnego rozstrzygania sporu muszą zgodzić się wszyscy uczestnicy. W procedurach pozasądowych nie ma przegranych, wypracowane porozumienie jest sukcesem obu stron przy zachowaniu dobrych relacji. W przypadku sądownictwa polubownego,  jeśli obie strony wyrażą na to zgodę, istnieje możliwość zakończenia sporu ugodą, a w przypadku braku zgody wyrokiem.  
Wyróżnieni certyfikatami przedsiębiorcy należą do grona tych przedsiębiorców, którzy doskonale te idee znają i dzięki temu konsumenci mają możliwość skorzystania z polubownych procedur.

W bieżącym roku certyfikaty otrzyma 9 przedsiębiorców.

W 2019 r. do Sądu Polubownego wpłynęło 141 wniosków, z czego ponad 80% dotyczyło sprzedaży towarów. Pozostały procent odnosił się do usług. Wszystkie wnioski złożone zostały przez konsumentów. W trakcie postępowania zawartych zostało 35 ugód w postępowaniu wstępnym lub przed Sądem. Zapadło 13 wyroków, w tym 11 oddalających wniosek.
Jeśli chodzi o pozasądowe rozwiązywanie sporu to w 2019 r. wpłynęło 375 wniosków i w każdym przypadku to konsument zwrócił się o przeprowadzenie postępowania. Podobny procent spraw został załatwiony na korzyść konsumentów, jak i negatywnie dla nich.
W obu przypadkach najwięcej wniosków dotyczyło obuwia. Poza tym wnioski dotyczyły m.in. odzieży, sprzętu RTV i AGD oraz sprzętu elektronicznego, mebli. Natomiast w sektorze usług najwięcej wniosków dotyczyło usług remontowo-budowlanych, w mniejszym stopniu usług pralniczych.

Z uwagi jednak na obecną sytuację w kraju uroczystość wręczenia certyfikatów została odwołana i odbędzie się w innym terminie.

 

                            Beata Manios - rzecznik Inspekcji Handlowej  w Szczecinie
                            Tel. 91 4225239 wew. 36