Inspekcja Handlowa jest wyspecjalizowanym organem kontroli powołanym do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa.


- prowadzenie poradnictwa konsumenckiego.

W trakcie kontroli analizujemy oznakowanie produktów, ich wykonanie – konstrukcję, instrukcje, skład oraz rzetelność działania przedsiębiorców. Część z tych kontroli spowodowana jest informacjami napływającymi od konsumentów.
Informacje zgłaszane przez konsumentów w zdecydowanej większości dotyczyły cen towarów, zarówno spożywczych jak i przemysłowych, a wskazywały m.in. na brak cen, na różnicę między ceną przy towarze i w kasie, na promocje wprowadzające w błąd. Jednak w pierwszej połowie 2020 roku, kiedy rozpoczął się czas z wirusem COVID-19, najwięcej zgłoszeń odnosiło się do wzrostu cen mięsa i innych artykułów spożywczych, wzrostu cen maseczek i środków dezynfekujących. Niezależnie od powyższego klienci informowali m.in. o towarach nieprawidłowo oznaczonych, przeterminowanych artykułach spożywczych, potrawach wątpliwej jakości, złej jakości opału i paliw płynnych, sprzedaży alkoholu bez zezwolenia, niebezpiecznych zabawkach, świecach bez oznaczeń, sprzęcie elektrycznym bez instrukcji w języku polskim

W 2020r. Inspekcja Handlowa w Szczecinie przeprowadziła 772 kontrole w obszarze artykułów żywnościowych i nieżywnościowych, realizując zadania w oparciu o ponad 160 aktów prawnych - Unii Europejskiej oraz krajowych. Badaniem w ubiegłym roku objęto 1853 partie produktów, z czego zakwestionowano ponad 33%. Najwięcej produktów zakwestionowano  w obszarze nadzoru rynku i było to blisko 75%.

Przeprowadzone kontrole wykazały m.in.:
•    niezgodny z deklaracją skład surowcowy wyrobów włókienniczych,
•    niewłaściwe wykonanie odzieży dla dzieci – np. obecność sznurków w obrębie głowy dziecka, zbyt długich szarf,
•    obecność ftalanów w zabawkach,
•    nieprawidłową konstrukcję zabawek (rowerek i hulajnoga),
•    w ofercie zabawki, które znacznie przekraczały swoje rozmiary podczas moczenia w wodzie (tzw. zabawki rosnące) oraz zabawki jojo, których linka znacznie się rozciągała i może owinąć się wokół szyi,
•    paliwo niewłaściwej jakości,
•    węgiel niewłaściwej jakości,
•    przekroczoną zawartość lotnych związków organicznych w farbie akrylowej do wnętrz (zawartość większa od deklarowanej przez producenta),
•    przekroczoną zawartość kadmu i ołowiu w sztucznej biżuterii,
•    nieprawidłowości w sposobie uwidocznienia cen,
•    przeterminowane artykuły spożywcze.

Oprócz powyższego Inspektorat w Szczecinie w 2020 roku wydał 19 opinii na wniosek Urzędu Celno-Skarbowego. Opinie w ponad 60% dotyczyły maseczek, co spowodowane było również pandemią i większym importem takich wyrobów. Ponadto dotyczyły m.in.: słuchawek bezprzewodowych, głośników.

W 2020 r. do Stałego Sądu Polubownego w Szczecinie wpłynęło 78 wniosków. W tym okresie zapadło 7 wyroków. Wszystkie wyroki oddalały roszczenia powodów. W 15 przypadkach, już po wniesieniu wniosku do Sądu strony zdecydowały się na polubowne rozstrzygnięcie sporu, skutkiem czego doszło do zawarcia ugody pozasądowej, a w kolejnych 2 sprawach do zawarcia ugody doszło przed Sądem.
Część wniosków zostało odrzuconych, a główną przyczyną było brak stanowiska przedsiębiorcy lub brak zgody na sąd polubowny.
Średni czas rozpatrywania sporów w 2020 r. wyniósł 46 dni. Wydłużony czas rozpatrywania spraw przed Sądem w porównaniu do lat ubiegłych bez wątpienia spowodowany był pandemią COVID-19. Nie odbywały się bowiem rozprawy, a te sprawy, które mogły rozstrzygane były drogą korespondencyjną (ugody pozasądowe).

W zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (ADR) do Inspektoratu w Szczecinie w 2020 r. wpłynęły 263 wnioski. Pozytywnie dla wnioskodawcy (konsumenta) zakończyły się 112 sprawy. Negatywnie natomiast 123 spraw. Średni czas trwania postępowania w 2020 r. wyniósł 39 dni.

W obu przypadkach (sąd i ADR), biorąc pod uwagę wszystkie grupy towarowe, dominowały sprawy dotyczące obuwia. Znaczący procent stanowiły również sprawy dotyczące mebli, sprzętu RTV AGD, odzieży. Wśród usług dominowały usługi remontowo-budowlane.  

Pomimo roku, który upłynął pod znakiem pandemii COVID-19, Inspekcja Handlowa realizowała swoje zadania w każdym zakresie, choć z oczywistych względów, z pewnymi ograniczeniami. Jednak rok 2020 nie tylko z tego powodu dla Inspekcji był inny. Od 01.07.2020 r. bowiem Inspekcja nie zajmuje się już jakością handlową artykułów rolno-spożywczych.


Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
                            Tel. 91 4225239 wew. 46