Zgodnie z zapowiedzią z roku 2012 Inspekcja Handlowa w Szczecinie oraz Inspekcja Transportu Drogowego w Szczecinie i Policja ponownie przeprowadziły kontrole przedsiębiorców świadczących usługi przewozu taksówkami. Kontrole przeprowadzono w marcu i dwukrotnie w czerwcu bieżącego roku. Kontrole prowadzone były w Szczecinie i Koszalinie, w godzinach późno wieczornych i południowych, ze szczególnym uwzględnieniem centralnych punktów miast.

Inspekcja Handlowa dokonała przejazdów kontrolnych w celu zweryfikowania rzetelności pobieranych należności za przejazd, a także sprawdziła prawidłowość uwidaczniania cenników m.in. z godnie z uchwałą Rady Miasta Szczecina. Inspektorzy występując w charakterze klientów zamówili przejazd na określonej trasie. Po zakończeniu przejazdu, zapłaceniu należności za wykonaną usługę inspektorzy ujawnili się i przystąpili do rozliczania zakupu kontrolnego porównując stawki widniejące na paragonie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Po zakończeniu kontroli przez Inspekcję Handlową kontrole rozpoczęła Inspekcja Transportu Drogowego, która sprawdzała uprawnienia transportowe (licencja- sprawdzenie terminu ważności dokumentu, weryfikacja określonego w licencji obszaru i pojazdu), kontrolowała dokumenty kierowcy i pojazdu (prawo jazdy, dowód rejestracyjny, potwierdzenie zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC), stan techniczny pojazdu, taksometr i jego świadectwa legalizacji oraz oznakowania pojazdu.

Policja natomiast przeprowadziła kontrole w zakresie obowiązujących przepisów drogowych oraz asystowała przy przeprowadzonych przez inspekcje czynnościach kontrolnych. 

Przeprowadzone kontrole wykazały co następuje:

  • w jednym przypadku przedsiębiorca prowadził działalności gospodarczą w okresie jej zawieszenia; działalność przewozową świadczył innym autem niż wynikało to z licencji i przełożył taksometr do auta, na którym obecnie świadczył usługi, nie przeprowadzając niezbędnej legalizacji,
  • 3 przedsiębiorców pobrało opłaty wyższe od opłat wynikających z uchwały nr XX/356/04 Rady Miasta Szczecina w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami osobowymi na obszarze Miasta Szczecin (zastosowane zostały nieobowiązujące taryfy, np. 4, doliczona została opłata jak za duży bagaż podczas gdy inspektorzy posiadali podręczną torbę),
    - 2 przedsiębiorców nie włączyło taksometru zainstalowanego w taksówce,
  • 1 przedsiębiorca odmówił wykonania usługi przewozu,
  • dodatkowo w przypadku 2 przedsiębiorców stwierdzono nieprawidłowości w zakresie uwidocznienia cen, tj. w jednej taksówce nie uwidoczniono w miejscu widocznym i ogólnodostępnym dla klientów cennika świadczonych usług, w drugiej uwidoczniony cennik nie zapewniał prostej i niebudzącej wątpliwości informacji co do wysokości cen za usługi – cennik uwidoczniony na bocznej, tylnej szybie w postaci naklejki zawierał częściowo zdrapane cyfry dotyczące opłaty początkowej.

W związku z takimi wynikami kontroli:

  • nałożone zostały 2 mandaty w łącznej wysokości 650,00zł,
  • skierowane zostaną 4 wnioski do sądu o ukaranie sprawców wykroczeń;
  • przekazane zostaną informacje do Urzędu Miasta, Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Miar, Urzędu Kontroli Skarbowej w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami.

Biorąc pod uwagę wyniki kontroli planowane jest powtórzenie takiej akcji.