Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie kontrole paliw w zakresie Systemu Monitorowania i Kontrolowania Jakości Paliw prowadzi od 2004r.

Wspomniany System wprowadzony został do polskiego porządku prawnego  w wyniku postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE z dnia 13 października 1998r., która nałożyła na państwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązek opracowania i wdrożenia systemu monitorowania jakości paliw ciekłych. System monitorowania i kontrolowania jakości paliw funkcjonuje w Polsce od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, zatem od 1 maja 2004r.

Kontroli podlegają obecnie wszystkie gatunki paliw, takie jak: benzyna bezołowiowa PB 98 i 95, olej napędowy, biopaliwa ciekłe, gaz skroplony (LPG), lekki olej opałowy oraz cały łańcuch dystrybucyjny, począwszy od stacji paliw, poprzez hurtownie, magazyny, przedsiębiorców transportujących paliwa, aż po wytwórców paliw.

W pierwszym roku prowadzenia kontroli paliw zakwestionowano 15% badanych stacji i hurtowni. W każdym następnym roku ilość kwestionowanych stacji i hurtowni była mniejsza, choć spadała do 2007r. i wynosiła wówczas 5,1%, a następnie w latach 2008-2009 wzrosła i wynosiła odpowiednio 7,5 i 8,8%. W kolejnych latach, tj. 2010-2012 ilość kwestionowanych placówek była mniejsza i wynosiła 5,3%, 4,2% i 4,87%.

Średnio w ciągu roku przeprowadzanych jest ponad 160 kontroli jakości paliw.

Od 2008r. rozpoczęły się kontrole gazu skroplonego LPG.

Ilość zakwestionowanych próbek pobranego do badań paliwa w latach 2004-2012 wynosiła od ok. 4,5% do ponad 11%, przy czym najwięcej próbek zakwestionowano w latach 2004 i 2005 (ok. 11%). Podobnie jak w odniesieniu do kontrolowanych stacji, ilość kwestionowanych próbek spadała do 2007r., po którym nastąpił wzrost. Poziom kwestionowanych próbek nie osiągnął jednak poziomu z lat 2004-2005. Najmniej próbek paliw kwestionowano w latach 2011-2012- ok. 4,5%.

Badane parametry to m.in.:

  • dla oleju napędowego – zawartość siarki, temperatura zapłonu, zawartość wody, gęstość,
  • dla benzyny – zawartość siarki, prężność par, gęstość, badawcza liczba oktanowa, motorowa liczba oktanowa, wygląd.

Najczęściej kwestionowana była zawartość siarki i temp. zapłonu dla ON oraz motorowa liczba oktanowa, badawcza liczba oktanowa, prężność par dla benzyny.  

Wartości dla poszczególnych parametrów określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia09.12.2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. nr 221, poz. 1441 ze zm.).

W 2012r. dzięki pomocy WFOŚiGW  kupiliśmy dwa samochody, których część ładunkowa pozwala na montaż specjalnych stelaży umożliwiających transport zabezpieczonych pojemników z różnego rodzaju paliwami (gaz skroplony LPG, benzyny i oleje napędowe a także biopaliwa) oraz sprzętu potrzebnego do poboru ww. paliw.

Pojazdy charakteryzują się duża mocą silnika, umożliwiającą dojazd do miejsc kontroli,  często zlokalizowanych na krańcach naszego województwa (np. bazy magazynowe, hurtownie paliw, stacje zakładowe) w trudnych warunkach drogowych i atmosferycznych (kontrole w zakresie jakości paliw prowadzone są przez cały rok).

Bezpieczeństwo inspektorom oraz przewożonym próbkom paliw zapewniają zastosowane systemy czynnego i biernego bezpieczeństwa: ABS, EBD, ESP, ASR, poduszki powietrzne, a także szczelna przegroda pomiędzy kabina kierowcy a częścią ładunkową.

Część ładunkowa wykonana jest z materiałów niepalnych, odpornych na benzynę, olej napędowy, FAME  i LPG. Można dodatkowo podłączyć w niej dodatkowe urządzenia chłodnicze a zainstalowana w niej sieć elektryczna spełnia wymagania konieczne przy transporcie materiałów niebezpiecznych.

Podnoszona do góry tylna klapa umożliwia swobodny dostęp do przewożonych pojemników i sprzętu a także zabezpiecza je przed ewentualnymi opadami atmosferycznymi.