Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorcy, czyli sprzedaż bezpośrednia (akwizycja) opiera się na osobistym kontakcie sprzedawcy z potencjalnym nabywcą. Najczęściej taka sprzedaż odbywa się w domu klienta, w wynajętych przez przedsiębiorcę pomieszczeniach (np. sala w hotelu, domu kultury, sanatorium), na ulicy, a także podczas wycieczek turystycznych.

W trakcie takich spotkań zapewniona jest odpowiednia atmosfera (poczęstunek, prezenty), osoba prowadząca jest ekspertem w swojej dziadzinie i adresuje swoje wystąpienie do określonej grupy konsumentów, uwzględniając, m.in. ich potrzeby. Poprzedzone to jest imiennym zaproszeniem i niejednokrotnie rozmową telefoniczną z przemiłą telefonistką. Wszystkie te zachowania budują atmosferę pomiędzy klientem a firmą. 

Uczestnicząc w takich spotkaniach PAMIĘTAJ, że masz określone prawa wskazane w przepisach:

 1. Sprzedający ma obowiązek, jeszcze przed zawarciem umowy, poinformować o swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany, a także adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą,
 2. Jeśli kupiłeś już towar masz jeszcze możliwość rezygnacji (czas do namysłu) – konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni (należy złożyć stosowne oświadczenie). Odstąpienie ustne nie będzie skuteczne. Zaleca się przesyłanie oświadczenia listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru oraz zachowanie dowodu nadania. Wówczas umowa uważana jest za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań,
 3. Odstąpienie od umowy jest skuteczne również wobec umowy kredytu zawartej przez konsumenta na sfinansowanie zakupu,
 4. W terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, przedsiębiorca obowiązany jest zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy,
 5. O prawie do odstąpienia od umowy konsument powinien być poinformowany na piśmie jeszcze przed jej zawarciem i powinien otrzymać wzór oświadczenia o odstąpieniu,
 6. Przedsiębiorca jest obowiązany wręczyć konsumentowi pisemne potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku (w praktyce najczęściej będzie to nadal forma „papierowa”),
 7. Przedsiębiorca nie może zastrzec, że odstąpienie od umowy może nastąpić za zapłatą oznaczonej sumy,
 8. Zawsze przysługuje nam prawo do reklamacji wadliwego towaru. Reklamację najlepiej złożyć na piśmie. Reklamacje możemy zgłosić sprzedawcy w ciągu 2 lat od daty wydania towaru z tytułu rękojmi (sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się) lub możemy ja zgłosić gwarantowi korzystając z gwarancji, o ile taka była udzielona i nie minął okres gwarancji. Wadami towaru są również nieprawdziwe informacje podawane w publicznych zapewnieniach sprzedawcy.

Osoba prowadząca prezentację ukierunkowana jest na jeden cel – sprzedaż jak największej ilości towaru. Eksponując rzekome zalety towaru, które są niepowtarzalne i nie występują w innych towarach, sprzedawca kieruje swój wykład do konkretnej grupy osób uwzględniając np. zdrowotne potrzeby kupujących. Jego duża wiedza na temat technik sprzedaży pozwala na zmanipulowanie klientów, które prowadzi do zakupu towaru.

Dlatego PAMIETAJ:

 1. Otrzymane prezenty oraz serwowany poczęstunek do niczego nie zobowiązują – jest to chwyt reklamowy zachęcający nas do przyjścia na prezentację, tym bardziej, że często okazują się one skromniejsze niż wynikało to z zaproszenia,  
 2. Forma prezentacji jest wyuczona – sprzedający używa określonych słów i zwrotów dostosowanych do osób zaproszonych, jest sympatyczny, dobrze ubrany, by wzbudzić w nas zaufanie; zdarza się, że sprzedający są ubrani w fartuchy lekarskie występując w charakterze specjalistów; podpierając się badaniami, statystyką, a także opiniami rzekomo zadowolonych klientów udowadnia cudowną moc sprzedawanych towarów,
 3. Przestępstwem jest m.in. przypisywanie wyrobom opisywanym jako medyczne właściwości, których nie posiadają, a także stwarzanie fałszywego wrażenia, że leczenie za pomocą wyrobu na pewno się powiedzie,
 4. Osoby, które nie będąc lekarzami diagnozując lub lecząc choroby popełniają przestępstwo z ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty,
 5. Sprzedawca stosuje zwroty informujące nas o atrakcyjności towaru i ograniczonym do niego dostępie, np. mamy dla Państwa tylko 5 kompletów pościeli, aby spowodować w nas chęć zakupu; dyskredytuje jednocześnie podobne towary dostępne na rynku, jako gorsze, a nawet szkodliwe dla zdrowia,  
 6. Podawane ceny wyjściowe, wspaniałomyślnie obniżone dla nas, są zdecydowanie wygórowane i nieprawdziwe,
 7. Działanie pod wpływem chwili zwiększa ryzyko dokonania niepotrzebnych zakupów, często przekraczających nasze możliwości finansowe,
 8. Poczekaj z zakupem i przedyskutuj go z bliskimi, porównaj ceny podobnych towarów w sklepie – sprzedający na pewno ma więcej egzemplarzy towaru i chętnie do nas wróci, aby sprzedać nam towar,
 9. Decydując się na zakup przeczytaj umowę i dobrze sprawdź cenę towaru, jeśli czegoś nie jesteś pewien zapytaj, a unikniesz niemiłych niespodzianek w przyszłości – oczekuj jasnej informacji o całkowitej cenie towaru, aby być pewnym że podana kwota jest ceną za towar a nie wysokością raty,
 10. Pamiętaj o zabraniu egzemplarza umowy (potwierdzenia zawarcia transakcji), który Ci się należy; w umowie powinny być określone m.in. strony zawierające umowę, przedmiot umowy oraz cena, 
 11. Przed zawarciem umowy zapytaj czy przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy, jeśli nie zostałeś o tym poinformowany,
 12. Sprawdź cz w umowie sprzedawca nie wyłączył możliwości odstąpienia od umowy w terminie 14 dni wskazując, że do  zawarcia umowy doszło w lokalu przedsiębiorcy.

Źródło:
Ustawa z dnia 30  maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827)
Więcej informacji na http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl