Jednym z ciekawszych przypadków rozpoznawanych przed tut. Sądem w 2012r. była sprawa dotycząca instalacji gazowej zamontowanej w samochodzie konsumenta. Po przetestowaniu zainstalowanej instalacji gazowej powód stwierdził, iż spalanie w trybie miejskim wynosi około 19l/100km.

Ponadto w samochodzie podczas jazdy powód wyczuwał zapach gazu. W ocenie powoda nadto wskazania tak benzyny, jak i gazu nie pokrywały się z prawdą. W związku z powyższym u pozwanego zgłosił powód reklamację. Dokonywane regulacje spowodowały jedynie wyeliminowanie zapachu gazu. Nie wyeliminowały natomiast nadmiernego spalania gazu. Z kolei przeprowadzona jazda próbna na odcinku około 30 km w cyklu miejskim wykazała zdaniem pozwanego spalanie w granicach normy.

W związku z powyższym powód wezwał pozwanego do demontażu zamontowanej instalacji gazowej i zwrotu poniesionych w związku z zawartą umową kosztów. Uzasadniając swoje żądanie powód podniósł, iż zdecydował się na montaż instalacji gazowej, aby zmniejszyć koszty eksploatacji samochodu, tymczasem spalanie około 19l/100 km koszty te podwyższa.

W odpowiedzi pozwany poinformował powoda, iż przeprowadzono jazdę autem powoda , która wykazała, że wszystkie parametry auta na gazie są prawidłowe (spalanie było prawidłowe). Celem weryfikacji stanowisk stron sporu, Sąd zdecydował w sprawie o powołaniu rzeczoznawcy z listy Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej. Celem opinii była ocenia prawidłowości montażu instalacji LPG oraz pomiar rzeczywistego zużycia paliwa (LPG). Powołany rzeczoznawca w pierwszej kolejności dokonał sprawdzenia prawidłowości doboru oraz montażu instalacji LPG. W związku z powyższym w niezależnej firmie montującej instalacje gazowe (w obecności obu stron sporu oraz Sądu) dokonano czynności sprawdzających pomiar, w wyniku których stwierdzono prawidłowy dobór elementów składowych instalacji LPG oraz prawidłowy montaż. Dalsza ocena rzeczoznawcy polegała na przeprowadzeniu diagnostyki silnika pod kątem prawidłowości pracy przy zasilaniu benzyną bezołowiową. Także i ta diagnostyka nie wykazała nieprawidłowości.

W związku z powyższym powołany rzeczoznawca postanowił przeprowadzić jazdę próbną w warunkach określonych przez powoda, użytkownika pojazdu. Jazdę próbną przeprowadzono w cyklu mieszanym na trasie wskazanej przez powoda z wyłączaniem i ponownym uruchamianiem silnika po postojach trwających kilka minut. W trakcie jazdy zgasła lampka wskaźnika ilości paliwa.

W wyniku przeprowadzonych czynności powołany rzeczoznawca doszedł do następujących wniosków:

 • w instalacji LPG nie ujawniono żadnych nieprawidłowości montażowych ani błędów w doborze elementów składowych,
 • diagnostyka silnika przy zasilaniu benzyną bezołowiową nie wykazała żadnych nieprawidłowości,
 • jazda próbna wykonana przez rzeczoznawcę wykazała w efekcie zużycie paliwa na poziomie 12,31 dm 3 LPG,
 • tak różniący się wynik od deklarowanego przez użytkownika (ok. 19 dm3) wynika z kilku przesłanek:
  1. jazdy próbnej dokonano w jednorazowym cyklu jednodniowym na rozgrzanym silniku, w przeciwieństwie do eksploatacji użytkownika, w czasie której dzienny przebieg z wielokrotnym rozruchem zimnego silnika wynosił ok. 15-20 km, jednakże ostatni wynik uzyskany przez użytkownika na poziomie 14,4 dm 3 był efektem jazd preferowanych przez użytkownika,
  2. jazdy dokonanej w porze o niewysokim stopniu nasilenia ruchu innych pojazdów (użytkownik zwykle porusza się w godzinach szczytu porannego i popołudniowego),
  3. jazdy dokonano w okresie wiosennym w przeciwieństwie do okresu zimowego, z którego pochodzą dane zużycia paliwa, zawarte w pozwie, różnica w temperaturach pomiędzy tymi okresami wynosi około 30°C, co ma największy wpływ na zużycie paliwa w pierwszych fazach nagrzewania się silnika i stabilizacji jego pracy,
  4. jazdy dokonywała inna osoba niż użytkownik czy jego żona,
 • wyniki uzyskiwane w okresie zimowym na poziomie 19 dm 3 LPG/100 km mogły być prawdziwymi, ale nie wynikały one z wadliwości instalacji LPG, lecz wpływ na nie miały w/w czynniki,
 • reasumując, wielkość zużycia paliwa zależy w dużej mierze od kierującego (jego techniki jazdy), od czynników atmosferycznych, a przede wszystkim od cyklów jazd, tj. częstości uruchamiania silnika, jazd na nieustabilizowanych termicznie silniku oraz odległości pokonywanych na nierozgrzanym silniku.

Nadto powołany rzeczoznawca stwierdził, że wskaźnik poziomu LPG w zbiorniku wykazywał skokowe wskazania, co winno być przedmiotem ponownej regulacji lub wymiany części składowych, odpowiedzialnych za taki stan.

Uwzględniając zatem okoliczność, że dla rozstrzygnięcia zaistniałego pomiędzy stronami sporu niezbędne stało się ustalenie w ogóle ujawnienia się niezgodności towaru z umową, Sąd uznał, iż wobec zebranych w sprawie dowodów (przesądzająca w omawianym stanie faktycznym stała się opinia niezależnego rzeczoznawcy), zamontowana przez pozwanego instalacja gazowa nie jest dotknięta niezgodnością towaru z umową, mającą wpływ na stopień zużycia (spalania) paliwa.

Wobec nieujawnienia istnienia w towarze konsumpcyjnym  niezgodności towaru z umową nie doszło do aktualizacji roszczeń powoda, wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, a tym samym nie doszło do aktualizacji obowiązków pozwanego z ustawy tej wynikającej. I na tej podstawie powództwo oddalono jako bezzasadne.