Kolejnym ciekawym przykładem był spór dotyczący telefonu komórkowego marki NOKIA LUMIA 820 wartości 959 złotych, który powódka zakupiła w salonie sprzedaży telefonów komórkowych. Przez dziewięć dni od daty zakupu powódka telefon użytkowała. W dniu 25 sierpnia 2012r. w godzinach wieczornych powódka stwierdziła, że telefon nagle przestał działać.

W tej sytuacji następnego dnia powódka udała się do pozwanego z reklamacją. Jej reklamacja została przyjęta, a telefon, zgodnie z przyjętą w salonie procedurą odesłano do autoryzowanego serwisu. Tam, po dokonanych oględzinach i ocenie stwierdzono, że telefon posiada wadę mechaniczną. Na miejscu w salonie pozwany pokazał powódce na telefonie miejsce uszkodzenia: prawy górny róg pod szybka. Pozwany stwierdził, że powstałe uszkodzenie wynika z nieprawidłowego użytkowania telefonu (ekran był dotykowy). W tej sytuacji reklamacje powódki oddalono jako bezzasadna. Powódka zdecydowała się na oddanie sprawy pod rozstrzygnięcie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego w Szczecinie.

Pozwany wyraził zgodę na dokonanie zapisu na sąd polubowny. Podczas przewodu sądowego strony podtrzymały swoje stanowiska wyrażone w postępowaniu reklamacyjnym. Po dokonaniu oględzin telefonu, które ujawniły, że na wyłączonym telefonie pod światło widoczne jest uszkodzenie matrycy pod szybką, celem zweryfikowania stanowisk stron, zwłaszcza w kontekście przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Sąd postanowił w sprawie powołać niezależnego rzeczoznawcę.

Powódka usłyszawszy o rzeczoznawcy oświadczyła, że wycofuje swój wniosek przeciwko pozwanemu dotyczący spornego telefonu. Pouczona o skutkach złożenia takiego wniosku, powódka do protokołu złożyła oświadczenie dotyczące cofnięcia wniosku względem pozwanego, połączonego ze zrzeczeniem się roszczenia, które obejmował cofnięty przez powódkę wniosek. W tej sytuacji Sąd postępowanie umorzył.