Przedmiotem sporu była walizka podróżna. Z uwagi na okoliczność, że okazała się ona wadliwa, powódka u pozwanego wymieniła walizkę na mniejszą (w ofercie brak było walizki w rozmiarze pierwotnie zakupionej przez powódkę) za cenę 159,99 złotych. Z zakupionej walizki powódka skorzystała podczas swojej wakacyjnej podróży.

Łącznie walizka była w użytkowaniu przez dwa tygodnie. Już podczas podróży powódka stwierdziła, że w walizce powstały liczne uszkodzenia, tj. uszkodzony zamek szyfrowy, złamanie części blokującej, odpadnięcie znaczka firmowego, przewracaniu się walizki z pozycji pionowej, wyginaniu i pękaniu tworzywa mocującego uchwyty walizki, odpadnięciu trzech plastykowych stopek, zmechaceniu się materiału wierzchniego walizki.

Po powrocie z wakacji, w związku z ujawnionymi zmianami powódka u pozwanego złożyła reklamację. Reklamacja powódki została przyjęta. Jako swoje żądanie co do realizacji zgłoszenia reklamacyjnego, z uwagi na okoliczność, że przedmiotowa walizka była efektem wymiany poprzedniej wadliwej, powódka wniosła o zwrot równowartości ceny zakupu walizki w ramach odstąpienia od umowy sprzedaży. Oddaną do reklamacji walizkę pozwany poddał własnej ocenie i stwierdził, że zmiany, jakie w niej ujawniły się wystąpiły na skutek uszkodzenia mechanicznego, tj. z winy użytkownika. Na podstawie tak dokonanej oceny reklamację oddalono jako bezzasadną. I w takim stanie rzeczy sprawa trafiła pod rozstrzygniecie tut. Sądu Polubownego.

Sąd przeprowadził postępowanie dowodowe w sprawie. W ramach tegoż postępowania Sąd wysłuchał wyjaśnień strony stawającej na rozprawie (pozwany swoje stanowisko co do możliwości polubownego zakończenia sporu zwarł w wystosowanym do Sądu piśmie), jak i dokonał analizy zgromadzonych w sprawie materiałów (w tym odpowiedzi na wniosek złożony przez pozwanego) oraz przeprowadził oględziny będącej przedmiotem sporu walizki. W wyniku dokonanej czynności oględzin Sąd stwierdził, że przedmiotem sporu jest walizka, kolor czerwony. W walizce ułamane uchwyty przy rączce, uszkodzony szyfr, pęknięta skrzynia, zmechacony materiał, brak 3 nóżek (stopek), mało stabilny uchwyt do prowadzenia walizki.

W trakcie postępowania sądowego powódka podtrzymała swoje stanowisko wyrażone w toku postępowania reklamacyjnego. Powódka podniosła nadto, że kiedy oddawała walizkę do reklamacji skrzynia walizki nie była uszkodzona. Z reklamacji natomiast wróciła połamana. Powódka zwróciła uwagę na okoliczność, że przy przyjmowaniu reklamacji nikt nie zawarł zastrzeżenia, że walizka jest połamana. Również ocena dokonywana przez pozwanego nie wskazywała na występowanie tego rodzaju zmiany. Z kolei pozwany w swoim stanowisku dotyczącym przedmiotu sporu oświadczył, że reklamacja została oddolna z uwagi na uszkodzenia mechaniczne, spowodowane przez użytkownika walizki, a nadto, że poza uszkodzeniami, które zgłoszone zostały w druku zgłoszenia reklamacyjnego, podczas dokonywanych oględzin stwierdzono również uszkodzenie uchwytu służącego do prowadzenia walizki. Nie wskazał jednak przy tym w jaki sposób powódka mogła się przyczynić do powstania zmian. Nie wykazał na czym miałoby polegać uszkodzenie mechaniczne i czy faktycznie to powódka do powstania zmian się przyczyniła.

Dokonując analizy tak zgromadzonych dowodów Sąd zwrócił uwagę na treść przepisu 4 ust. 1 w/w ustawy, zgodnie z którym sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową; w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru, domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania. W takiej sytuacji ciężar udowodnienia, że jest inaczej, aniżeli stanowi to domniemanie spoczywa na sprzedawcy.

Po upływie tegoż okresu ciężar udowodnienia, iż towar konsumpcyjny jest dotknięty niezgodnością towaru z umową, spoczywa na kupującym (tutaj powódce). W omawianym stanie faktycznym zatem, to pozwany winien wykazać, iż zmiany, jakie wystąpiły w spornej walizce nie są niezgodnościami towaru z umową, do których znajdą zastosowanie wyżej opisane przepisy. W toku postępowania reklamacyjnego pozwany, który otrzymał od powódki reklamację walizki (wymienionej uprzednio z powodu ujawnienia wad) stwierdził, że powstałe zmiany są wynikiem uszkodzenie mechanicznego, spowodowanego z winy użytkownika (tutaj powódki).

Nie wskazał pozwany na czym miałoby polegać owo uszkodzenie mechaniczne, w jaki sposób powódka swoim działaniem czy zaniechaniem, czy też niewłaściwym użytkowaniem (na czym ono miałoby polegać), przyczyniła się do powstania tych zmian. Zdaniem Sądu samo stwierdzenie, że walizka została uszkodzona mechanicznie z winy użytkownika nie stanowi jeszcze o zasadności takiego twierdzenia Zgodnie z przytoczonym wyżej przepisem art. 4 ust. 1 w/w ustawy, pozwany winien wykazać (uzasadnić), że zmiany, jakie wystąpiły w walizce nie są niezgodnościami towaru z umową. W przeciwnym bowiem wypadku do reklamacji powódki znajdzie zastosowanie domniemanie z art. 4 ust. 1 w/w ustawy.

Sąd wskazuje, że przedmiotowa walizka użytkowana była przez powódkę przez jeden wakacyjny wyjazd. Powszechnie wiadome jest, że walizki w podróżach samolotem narażone są na znaczne „niedogodności” – nikt bowiem nie obchodzi się z nimi w sposób szczególnie delikatny. Jednak zmiany, jakie ujawniły się w przedmiocie sporu w niniejszej sprawie nie są w ocenie Sądu efektem „traktowania” walizki jako bagażu w podróży samolotem. Uszkodzenie zamka szyfrowego, odpadnięte stopki, pękające i połamane uchwyty (elementy mocujące uchwyty) w ocenie Sądu nie wynikają z przyczyn leżących po stronie użytkownika (tutaj powódki), lecz są efektem słabej jakości materiału, który nie wytrzymał obciążenia. Wskazać w tym miejscu również należy, że walizki co do zasady nie nosi się, lecz prowadzi za pomocą uchwytu, nie jest zatem walizka narażona na stałe obciążenie (w niniejszej walizce kółka wytrzymały i nie noszą śladów nadmiernego zużycia czy niepożądanych zmian). Elementy mocujące uchwyty są z kolei popękane, połamane, luźny mało stabilny jest uchwyt służący do prowadzenia walizki; stopki odpadły. Mając na uwadze zatem stanowisko pozwanego, wyrażone na etapie postępowania reklamacyjnego, które w ocenie Sądu nie zawiera żadnego merytorycznego argumentu pozwalającego w sposób przekonywujący uznać, że faktycznie do powstania zmian w walizce przyczyniła się powódka, Sąd uznał, iż pozwany nie zdołał obalić domniemania prawnego, wprowadzonego przez ustawodawcę w art. 4 ust. 1 w/w ustawy. Z tego też powodu Sąd uznał, że do omawianego stanu faktycznego znajdzie zastosowanie domniemanie, zatem zmiany, jakie powstały w walizce, a które zostały zgłoszone przez powódkę, są niezgodnościami z umową, które aktualizują z jednej strony odpowiedzialność sprzedawcy (pozwanego), a z drugiej strony uprawnienia kupującego (powódki) do wystąpienia względem pozwanego z roszczeniami, o których mowa w art. 8 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Biorąc pod uwagę tak zgromadzony materiał dowodowy Sąd – uznając za przesądzający dowód w sprawie ocenę walizki dokonaną w toku postępowania sądowego, jak i okoliczność, iż pozwany nie przedstawił żadnego argumentu pozwalającego na skuteczne obalenie domniemania, o którym mowa w art. 4 ust. 1 w/w ustawy, uznał, że w omawianym stanie faktycznym doszło do aktualizacji uprawnień powódki wynikających z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, a tym samym doszło do aktualizacji obowiązków sprzedawcy (pozwanego) z ustawy tej wynikających. W świetle powyższego doszło zdaniem Sądu do aktualizacji roszczenia powódki określonego w art. 8 ust. 4 w związku z art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.), tj. odstąpienia od umowy sprzedaży. Sąd wskazuje przy tym, że charakter niezgodności wskazuje na ich istotność, tzn. niezgodności jakie wystąpiły w spornej walizce uniemożliwiają korzystanie/użytkowanie jej zgodnie z przeznaczeniem. Walizka nie nadaje się do dalszego użytkowania (m.in. popękane uchwyty mocujące, brak stopek). Stąd też Sąd w całości uwzględnił roszczenie powódki co do odstąpienia od umowy sprzedaży.