Przypadkiem rozpatrywanym przed tut. Sądem w 2013r. była sprawa dotycząca wymiany podłóg, położenia gładzi, malowania ścian i kafelkowania w mieszkaniu powódki. Strony uzgodniły wynagrodzenie w kwocie brutto 7300,00 zł., a także termin realizacji prac – od dnia 4 stycznia 2012r. do dnia 27 stycznia 2012r. Jak wynika z materiałów postępowania realizacja umowy obejmowała również wymianę drzwi wewnętrznych, likwidację drzwi w kuchni, wymianę sanitariatów, założenie oświetlenia ledowego oraz inne niezbędne prace wykończeniowe. Zgodnie z zawartą umową, pozwany zakończył wykonanie dzieła w dniu 27 stycznia 2013r. Po zakończeniu wykonania dzieła powódka dokonując oglądu wykonanych przez pozwanego prac uznała, iż wykonane są one wadliwie, nierzetelnie, niezgodnie z umową i nie spełniają jej oczekiwań.

Otóż powódka stwierdziła, że:

 • drzwi są zamontowane niezgodnie ze sztuką budowlaną, ponieważ zamontowane zostały przed położeniem podłogi. Powstałe szpary są uzupełnione fuga lub silikonem;
 • podłogi w dwóch pokojach są pływające, trzeszczą, rozwarstwiają się panele i powstaje brzuch; nastąpił błąd w ich przycięciu,
 • listwy przypodłogowe są pełne szpar wypchanych silikonem, są źle poprzycinane,
 • źle są położone fugi (nie ma ich wcale bądź położone niedbale),
 • brak wykończenia sufitu w łazience,
 • zastosowany w miejscu łączenia umywalki ze ścianą silikon odkleja się,
 • pozostawiona luka przy listwie przypodłogowej,
 • pęknięcie ściany w łazience.

O powstałych zastrzeżeniami dot. prac powódka poinformowała pozwanego telefonicznie. W konsekwencji, z uwagi na brak reakcji ze strony pozwanego w dniu 31 maja 2012r. wystosowała do niego pisemne zgłoszenie reklamacyjne, w którym wymieniła wszystkie stwierdzone wady (dowód zgłoszenie reklamacyjne z dnia 31.05.2012r.).

Wystosowane do pozwanego pismo nie zostało jednak przez pozwanego podjęte. Korespondencja wróciła do powódki jako niepodjęta w terminie. W rzeczonym piśmie powódka wezwała pozwanego do zwrotu kwoty 3000,00 złotych (trzy tysiące złotych) tytułem obniżenia ceny za wykonane prace. Żądaną kwotę pozwany, zgodnie z treścią pisma powódki miał przelać na konto powódki w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Z uwagi na okoliczność niepodjęcia korespondencji przez pozwanego, powódka zwróciła się Miejskiego Rzecznika Konsumentów z prośbą o pomoc. Na wystosowane przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów pismo z dnia 4 lipca 2012r. pozwany udzielił odpowiedzi, do której załączył odpowiedź zaadresowaną do powódki. Z treści pisma datowanego na 9.07.2012r. wynika, iż po telefonie otrzymanym od powódki pozwany stawił się u niej w mieszkaniu i dokonał poprawek, które przyjęte zostały przez powódkę bez zastrzeżeń. Pozwany podniósł, iż nie polega na prawdzie twierdzenie powódki, iż kilkakrotnie wzywała pozwanego do dokonania naprawy wykonanych prac. Wyjaśnił również, iż pismo reklamacyjne, wystosowane do niego przez powódkę zostało niepodjęte z uwagi na okoliczność, że pozwany rzadko przebywa w firmie.

Mając na uwadze okoliczność, iż za pośrednictwem Rzecznika pismo powódki z dnia 31.05.2013r. przesłane zostało pozwanemu, w swojej odpowiedzi z dnia 9.07.2012r. pozwany podniósł, że nie rozumie co oznacza wadliwie położona podłoga, natomiast listwy montowane były do ścian istniejących. W ofercie dostępnej na rynku narożniki mają 90º, nie ma zatem możliwości wygięcia plastiku w przypadku krzywej ściany. Odnosząc się do wadliwego montażu drzwi, pozwany wyjaśnił, iż skoro drzwi były zamontowane wadliwie i uszkodzone, to niezrozumiałe jest przyjęcia wykonania prac w tym zakresie przez powódkę.

Przy odbiorze powódka nie wnosiła bowiem żadnych zastrzeżeń. Brak olistwowania w korytarzu w ocenie pozwanego spowodowane było tym, iż w tym miejscu miały być zamontowane drzwi. Zdaniem pozwanego fuga faktycznie mogła się wykruszyć, ponieważ jest bardzo cienka, a użyty materiał nie był wysokiej jakości. Odnosząc się do wskazanych przez powódkę rur, pozwany wyjaśnił, iż rury zostały zamontowane standardowego wymiaru i grubości. Nieelegancko wykonana podłoga na progu kuchni wynika z faktu, iż powódka zapewniała pozwanego, iż w niedalekiej przyszłości nastąpi remont kuchni.

Wskazał pozwany również, iż silikon jest podstawowym materiałem, przeznaczonym do uszczelniania krawędzi, gdzie może dostać się woda. Mając na uwadze powyższe, uznając iż faktycznie fugi mogły się wykruszyć, pozwany zaproponował powódce zwrot kwoty 1500,00 złotych tytułem obniżenia wynagrodzenia za wykonane prace. Powódka nie przystała na propozycję pozwanego. W tym stanie rzeczy, w dniu 7 grudnia 2012r. powódka zdecydowała o oddaniu sporu pod rozstrzygnięcie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego w Szczecinie, działającego przy Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej Ośrodek Zamiejscowy w Koszalinie. W dniu 23 stycznia 2013r. strony złożyły podpisy pod zapisem na sąd polubowny.

Sąd przeprowadził postępowanie dowodowe w sprawie. W ramach tego postępowania Sąd wysłuchał wyjaśnień stron, dokonał analizy materiałów zgromadzonych w postępowaniu oraz powołał w sprawie rzeczoznawcę ds. jakości produktów lub usług.

W postępowaniu sądowym strony podtrzymały swoje stanowiska wyrażone w toku postępowania reklamacyjnego. Pozwany z kolei, udzielając odpowiedzi na wniosek powódki, oświadczył, iż zgodnie z ustaleniami, jakie zapadły podczas oględzin w mieszkaniu powódki, których dokonano w obecności Miejskiego Rzecznika Konsumentów, pozwany podjął się wykonania zgłoszonych przez powódkę dodatkowych prac. Termin ich wykonania ustalono na dzień 7.08.2012r. Jak wyjaśniła pozwany prace te nie zostały wykonane, ponieważ powódka w dniu, w którym miał przestąpić do realizacji prac poinformowała pozwanego, iż termin jej nie odpowiada. Podobna sytuacja, jak wyjaśniał pozwany, miała miejsce przy kolejnym ustalonym terminie. W tej sytuacji pozwany uznał – jak podniósł w swojej odpowiedzi na wniosek – roszczenia powódki są bezzasadne.

Mając na uwadze liczne zarzuty wskazywane przez powódkę tak w zgłoszeniu reklamacyjnym, treści wniosku oraz wyjaśnieniach złożonych przez powódkę w toku postępowania sądowego Sąd zdecydował w ramach prowadzonego postępowania o wezwaniu powódki do określenia na piśmie usterek jakie wystąpiły w wykonanych przez pozwanego pracach oraz wskazanie tych, które zdaniem powódki pozwany winien doprowadzić do stanu zgodności z umową poprzez nieodpłatną naprawę. Wykonując zarządzenie Sądu pismem z dnia 4.02.2013r. powódka wskazała, iż konieczne do naprawy są:

 • dziura w podłodze,
 • wybrzuszenie podłogi,
 • rozwarstwienie się paneli podłogowych,
 • szpary w podłodze przy framudze drzwiowej,
 • wypadające złączki listew podłogowych,
 • nieprzymocowana listwa podłogowa,
 • brak wykończenia sufitu w łazience,
 • wykruszenie w wieli miejscach fugi lub brak jej w ogóle,
 • pęknięcie ściany w łazience,
 • odklejający się silikon przy umywalce,
 • wylewanie się brudnej wody z zamontowanego odpływu pralki,
 • niestabilne zamontowanie baterii w umywalce w łazience,
 • inne powstałe pęknięcia i odklejenia.

Nadto powódka wskazała na konieczność poprawy montażu drzwi lub rekompensaty za zamontowanie ich niezgodnie ze sztuką budowlaną.

W ślad za rzeczonym pismem, kolejnym pismem z dnia 18.02.2013r. powódka wskazała, iż rozpadła się konstrukcja zewnętrzna drzwi do jednego z pokoi, spadły kawałki muru, odpadł tynk, ruszają się słupy ościeżnicy, ręką można swobodnie wyciągnąć nadproże. Nadto, za informacjami, jakie powódka otrzymała od innej firmy, podniosła brak niezbędnych instrukcją montażu drzwi łączników, wkrętów, rozpórek montażowych oraz niezastosowanie kleju.

Pozwany wezwany do ustosunkowania się do zarzutów powódki, pismem z dnia 25.02.2013r. wniósł o oddalenie powództwa w całości jako bezzasadne i obciążenie powódki kosztami postępowania, oświadczając jednocześnie, iż wobec postawy powódki, pozwany nie widzi możliwości polubownego zakończenia sporu. Kolejnym pismem, doręczonym do Sądu w dniu 27.02.2013r. powódka podniosła, iż nie wyraziła i nie wyraża zgody na dokonanie poprawek w jej mieszkaniu przez pozwanego.

Mając na uwadze stanowiska stron sporu oraz wniosek powódki, jaki w wykonaniu zarządzenia Sądu w zakresie wskazania wniosków dowodowych do sprawy złożyła powódka w zakresie powołania w sprawie rzeczoznawcy, Sąd zdecydował o powołaniu w sprawie niezależnego rzeczoznawcy ds. jakości produktów lub usług z listy Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej. W dniu 19 czerwca 2013r. w mieszkaniu powódki, z udziałem obu stron sporu oraz członków składu orzekającego, powołany w sprawie rzeczoznawca dokonał oględzin wykonanych przez pozwanego prac. Po dokonanych oględzinach, w sporządzonej opinii powołany rzeczoznawca stwierdził występowanie licznych wad i usterek. Do pierwszych zaliczył:

 • złe ułożenie paneli (brak izolacji paroszczelnej w postaci folii,
 • brak wyrównania podłoża pod panele (odchyłka na macie 2m wynpsi w kilku miejscach od 8mm do 10mm; podczas gdy nie powinna przekraczać 2mm),
 • złe wykonanie wycięcia otworów w panelach przy rurach wchodzących w posadzkę (nieestetyczne, brak miękkiego wypełnienia),
 • wykonanie montażu ościeżnic niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, tj.: brak stałego połączenia z murem (brak kotew lub kołków rozporowych), szczelina między ościeżnicą a murem wynosi 2,5cm i 4,0 cm (powinna wynosić 15mm), brak zakotwienia ościeżnicy w posadzce, brak tynku w miejscach montażu, żle zamontowanie listew opaskowych drzwi (brak akrylu na styku ze ścianami, brak sklejenia z ościeżnicą).

Z kolei do usterek powołany rzeczoznawca zaliczył:

 • źle ułożoną fugę na posadzce w przedpokoju (kruszy się lub jej brak),
 • pęknięcie na łączeniu płyt na ścianie w łazience,
 • pękniecie sufitu podwieszanego w łazience (niewłaściwe połączenie przy styku pionu i poziomu oraz brak akrylu),
 • źle zamontowane listwy przypodłogowe,
 • śle ułożony silikon na styku umywalki i ściany,
 • zły spadek umywalki umieszczonej na szafce.

Na podstawie tak dokonanych ustaleń rzeczoznawca stwierdził, iż powstałe zmiany są następstwem źle wykonanych robót. W swojej opinii, powołany rzeczoznawca określił również zakres prac niezbędnych do wykonania w celu doprowadzenia powstałych niezgodności do stanu zgodności z umową oraz dokonał ich wyceny w sporządzonym kosztorysie. Łączny koszt naprawy wymienionych wyżej wad i usterek (uznanych za niezgodności towaru z umową) rzeczoznawca określił na kwotę 1524,41 złote (jeden tysiąc pięćset dwadzieścia cztery złote i 418/100).

Stronom umożliwiono zapoznanie się z treścią opinii i zajęcia stanowiska. Powódka w piśmie do Sądu stwierdziła, iż nie zgadza się z wyliczeniami dokonanymi przez rzeczoznawcę w zakresie kosztów naprawy. Podniosła, iż ceny rynkowe, dostępne np. w Internecie w sposób znaczący odbiegają od cen podanych przez rzeczoznawcę. Jako przykład powódka podała ceny za układanie paneli, montaż drzwi z futryną oraz montaż listew dylatacyjnych. Pozwany nie wniósł żadnych zastrzeżeń do treści sporządzonej przez rzeczoznawcę opinii, wskazując jednocześnie, iż zgadza się na zapłatę powódce odszkodowania określonego w opinii.

Mając na uwadze wyżej zgromadzony materiał dowodowy Sąd stwierdził, iż w wykonanych przez pozwanego pracach w mieszkaniu powódki ujawniły się niezgodności towaru z umową. Powyższe potwierdził w swojej opinii powołany w sprawie rzeczoznawca. Sąd uwzględniając treść opinii uznał, iż niezgodnościami tymi są przede wszystkim te, które rzeczoznawca określił jako „wady”. Niezależnie od powyższego w ocenie Sądu usterkom, jakie wymienił w swojej opinii rzeczoznawca nie można odmówić statusu niezgodności towaru z umową tylko dlatego, iż są „drobniejsze”. Powyższe w ocenie Sądu wynika również z faktu, iż w swoim kosztorysie rzeczoznawca uznał, iż ich wyeliminowanie również jest konieczne i winno leżeć w gestii pozwanego. Zatem także i w tym zakresie pozwany odpowiada za ich wystąpienie. Fakt, iż należy im przyznać status niezgodności towaru/dzieła z umową w ocenie Sądu nie ulega wątpliwości. Za zasadne uznać należy również zarzuty powódki co do tego iż pozwany nie ustosunkował się do jej żądań określonych w ramach postępowania reklamacyjnego, a opartych na odpowiedzialności z tytułu niezgodność towaru z umową. W świetle przedstawionych przez strony dowodów, podnoszonych argumentów oraz uwzględniając opinię rzeczoznawcy wydaną w toku postępowania sądowego, Sąd uznał, iż doszło do aktualizacji roszczenia powódki w zakresie stosownego obniżenia ceny dzieła, tj. uznał Sąd, iż w tym zakresie roszczenie powódki jest zasadne.

Zadaniem Sądu, przy uznaniu zasadności roszczenia stosownego obniżenia ceny jest jedyne zmiarkowanie wysokości stosownego obniżenia ceny. Zatem biorąc pod uwagę kwotę określoną przez powódkę w treści wniosku, tj. kwotę 3000,00 złotych odniósł do całkowitej wartości dzieła, tj. kwoty 7300,00 złotych oraz uznanych za zasadne niezgodności, jakie wystąpiły w dziele wykonanym przez pozwanego zgodne z opinią, jak również uwzględniając koszty doprowadzenia stwierdzonych niezgodności do stanu zgodności z umową przedstawione przez rzeczoznawcę przy jednoczesnym uznaniu za zasadne twierdzenia powódki, iż wartości określone przez rzeczoznawcę w sposób znaczący odbiegają od cen rynkowych robót, dostępnych choćby w Internecie Sąd stwierdził, iż wartości w pozycjach dotyczących malowania ścian czy ułożenia paneli podłogowych (wartości podane w opinii: 9,01 złotych za 1 m kwadratowy malowania ścian; ułożenia paneli 7,16 złotych za 1 m kwadratowy; ceny rynkowe: średnio 13,00 złotych z 1 m kwadratowy malowania ściany (dwukrotne) i 15,50 złotych (panele)) należy uśrednić. Stąd też w wyniku dokonanych wyliczeń Sąd stwierdził, iż wartości wykazane w opinii są o około 35% niższe, aniżeli wynika to z przyjętych cen rynkowych. W tym stanie rzeczy Sąd stwierdził, że do łącznej kwoty wyliczonej przez rzeczoznawcę doliczyć należy 35%. Stąd też w wyniku dokonanych wyliczeń Sąd określił stosowne obniżenie ceny wykonanego dzieła na kwotę 2057,95 złotych. Mając zatem na uwadze powyższe Sąd uznał, iż obniżenie ceny wykonanego dzieła o 28% ogólnej jego wartości spełnia ustawowy wymóg stosowności obniżenia ceny. Takie tez rozstrzygnięcie zapadło w niniejszej sprawie.