Umowa zawarta została w dniu 17.07.2014r. W dniu 25 sierpnia 2014r. pozwany przystąpił do demontażu starych drzwi i ościeżnic. Po ich usunięciu przystąpiono do montażu nowych ościeżnic i drzwi. Okazało się jednak, że wady występujące w nowych ościeżnicach i drzwiach uniemożliwiły ich zamontowanie. Polegały one na: pęknięciu ościeżnicy (część pionowa) drzwi przesuwnych, niewłaściwym nadprożu drzwi łazienkowych oraz niewłaściwej okleinie na drzwiach pokojowych i wystających gwoździach przy listwach mocujących szybki.

W związku z takimi wadami, pracownicy pozwanego zdecydowali się na zabranie wadliwego towaru, a powodowie wystąpili do pozwanego na piśmie ze zgłoszeniem reklamacyjnym, wnosząc o wymianę drzwi i ościeżnic na nowe, zgodne z umową. Pozwany uwzględnił reklamacje dotyczącą uszkodzeń ościeżnicy, nadproża oraz wystających gwoździ. Odnosząc się natomiast do okleiny, pozwany powołując się na stanowisko producenta drzwi dotyczące technologii produkcji reklamacje oddalił jako bezzasadną. Powodowie nie zgadzając się z takim stanowiskiem pozwanego zdecydowali się na odstąpienie od umowy zawartej z pozwanymi, na co pozwany zgody nie wyraził. I takim stanie rzeczy sprawa trafiła pod rozstrzygnięcie tut. Sądu polubownego. Podczas rozprawy w dniu 17 grudnia 2014r. strony sporu zdecydowały się na polubowne zakończenie sporu. W dniu 20 grudnia 2014r. miał nastąpić montaż wszystkich drzwi wraz ze zmienioną, wybraną przez powodów okleiną. W tej sytuacji Sąd uznając, że strony sporu zawarły ugodę sądową (wciągnięta do protokołu z rozprawy), postępowanie umorzył.