Na podstawie przesłanych przez powódkę zdjęć samochodu, pozwany określił koszt usunięcia rdzy na kwotę 400,00 złotych, a ofoliowanie auta na dalsze 3000 złotych. Łączny koszt umowy strony ustaliły na 3400 złotych. Po oddaniu samochodu do pozwanego, przeprowadzone przez pozwanego oględziny wykazały, że powierzchni pokrytych rdzą do usunięcia przed nałożeniem folii jest więcej, w związku z czym pozwany poinformował powódkę, że do ustalonej kwoty trzeba będzie doliczyć 200,00 złotych. Prace zostały wykonane, a auto oklejone. Strony pozostały w sporze co do niezapłaconej przez powódkę kwoty 200,00 złotych, których to powódka nie zapłaciła.

Powódka z kolei zgłosiła pozwanemu, że folia odchodzi w niektórych miejscach na samochodzie. Pozwany żadnych prac naprawczych nie chciał wykonać, podnosząc że powódka nie rozliczyła się z zawartej umowy (nie zapłaciła 200,00 złotych). Podczas postępowania sądowego Sąd przeprowadził oględziny spornego samochodu, po których strony zaproponowały polubowne zakończenie sporu. Powódka zobowiązała się do zapłaty tytułem zaległego wynagrodzenia pozwanemu kwoty 200,00 złotych, pozwany natomiast zobowiązał się do dokonania ustalonych przez strony w treści ugody poprawek, polegających na usunięciu rdzy oraz ponownym oklejeniu poszczególnych elementów samochodu (zderzak, tylni błotnik oraz próg). Strony ustaliły również, że z uwagi na zwiększenie zakresu prac (nie objętych wcześniejszą umową), powódka dopłaci pozwanemu dodatkowo kwotę 150,00 złotych. W tej sytuacji Sąd uznając, że strony sporu zawarły ugodę sądową (wciągnięta do protokołu z rozprawy), postępowanie umorzył.