Przedmiotem sporu były panele podłogowe, które pozwany przedsiębiorca położył w mieszkaniu powodów. Po około pół roku od momentu położenia panele zaczęły się rozchodzić i wybrzuszać. Powodowie dowodzili przed Sądem, że jest to skutek niewłaściwego położenia (montażu).

Z kolei pozwany dowodził, że przyczyną rozchodzenia i wybrzuszania się paneli było zalanie, które wystąpiło na korytarzu, w bezpośrednim sąsiedztwie mieszkania powodów (na ścianie w mieszkaniu powodów był zaciek). Pozwany dowodził nadto, że powodowie poprzez montaż progów, szafy i futryn doprowadzili do zablokowania podłogi przez co uniemożliwili jej naturalną „pracę”. Mając na uwadze stanowiska stron sporu po pierwotnym dokonaniu oględzin paneli w mieszkaniu powodów, Sad w sprawie postanowił o powołaniu niezależnego rzeczoznawcy. Po dokonaniu oględzin i oceny biegły rzeczoznawca stwierdził, iż przyczyną rozchodzenia i wybrzuszania się paneli jest nieprawidłowy ich montaż. W toku oględzin rzeczoznawca wykazał, iż panele położone są wbrew sztuce (od środka pomieszczenia). Nadto rzeczoznawca podczas oględzin wykazał, iż w żadnym miejscu podłoga nie jest zablokowana przez zamontowane szafy, progi czy ościeżnice. Nie stwierdził również wpływu zalania na zmiany, jakie wystąpiły w panelach. Jeszcze w trakcie dokonywania oględzin przez rzeczoznawcę pozwany wystąpił względem powoda z propozycją ugody, której kształt strony miały przemyśleć do czasu kolejnej rozprawy. Po sporządzeniu opinii i wzajemnym ustosunkowaniu się do jej tez, strony zdecydowały o polubownym zakończeniu sporu: pozwany zobowiązał się do zwrotu powodom solidarnym równowartości ceny zakupu paneli i montażu, tj. kwoty 2144,00 złotych oraz zobowiązał się do demontażu paneli z mieszkania powodów w uzgodnionym przez strony terminie. Pozwany wziął również na siebie koszty opinii sporządzonej w toku postępowania sądowego. Strony ustaliły, iż ostatecznego rozliczenia wykonania postanowień zawartej ugody dokonają do dnia 31 maja 2016r. Wobec zawarcia przez strony ugody sądowej, Sąd postępowanie umorzył.