16 mar 2020
Aktualności
Beata Dynowska

ŚWIATOWY DZIEŃ KONSUMENTA

15 marca 2020 r. obchodzić będziemy Światowy Dzień Konsumenta. W tym roku Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej po raz piąty przyzna przedsiębiorcom Certyfikat „Przedsiębiorca przyjazny konsumentom”. Certyfikat ten ma na celu wyróżnienie i jednocześnie podziękowanie tym przedsiębiorcom, którzy mają wolę polubownego rozstrzygania spraw z konsumentami i aktywnie uczestniczą w pozasądowym rozwiązywaniu sporu i w rozprawach przed Stałym Sądem Polubownym.   
Polubowne procedury rozstrzygania sporów zajmują znaczące miejsce wśród innych procedur prawnych służących rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Bez wątpienia wpływ na to mają podstawowe cechy tych procedur: dostępność, prostota i praktycznie brak kosztów. Na taki sposób bezpłatnego rozstrzygania sporu muszą zgodzić się wszyscy uczestnicy. W procedurach pozasądowych nie ma przegranych, wypracowane porozumienie jest sukcesem obu stron przy zachowaniu dobrych relacji. W przypadku sądownictwa polubownego,  jeśli obie strony wyrażą na to zgodę, istnieje możliwość zakończenia sporu ugodą, a w przypadku braku zgody wyrokiem.  
Wyróżnieni certyfikatami przedsiębiorcy należą do grona tych przedsiębiorców, którzy doskonale te idee znają i dzięki temu konsumenci mają możliwość skorzystania z polubownych procedur.

13 lis 2019
Aktualności
Beata Dynowska

Wniosek o przyznanie świadczeń z ZFŚS

Na stronie BIP  tut. inspektoratu (http://bip.wiih.pomorzezachodnie.pl/strony/1867.dhtml) udostępniono wniosek o przyznanie świadczenia z ZFŚS z tytułu zwiększonych  wydatków w okresie jesienno-zimowym.